Partnerzy serwisu:
Kwoty, jaką zamawiający przewiduje przeznaczyć na wykonanie prac na podstawie pracy konkursowej, nie należy utożsamiać z kwotą, jaką zamawiający może lub zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Zamawiający może zorganizować konkurs w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym, dotyczącej, w szczególności planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego.

Zamawiający organizuje konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu. Regulamin konkursu określa między innymi maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 stycznia 2022 r. sygn. akt: KIO 3624/21, regulamin konkursu stanowi odpowiednik specyfikacji warunków zamówienia sporządzanej i stosowanej w postępowaniach przetargowych. Podobnie jak w przypadku postępowań przetargowych zamawiający pozostają związani treścią i postanowieniami regulaminu konkursowego i nie są uprawnione działania dezawuujące znaczenie poszczególnych punktów regulaminu. Zamawiający nie może dokonywać dowolnej interpretacji punktów regulaminu, nadając im inne znaczenie niż wynikające z przepisów. Ma to zwłaszcza charakter naganny, jeżeli ma miejsce po złożeniu prac konkursowych i dotyczy wyznaczonych kryteriów oceny, podczas działania Sądu konkursowego. Jednym z elementów regulaminu bezsprzecznie jest konieczność wskazania maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Zakładając, że ustawodawca działa racjonalnie, nieuprawnione w ocenie Izby są tezy, że podana wartość ma jedynie charakter informacyjny.

Po złożeniu pracy wykonawca związany jest treścią części opisowej pracy konkursowej dotyczącej kosztów, tak samo jak w postępowaniu przetargowym wykonawca związany jest treścią oferty, w tym także dotyczących jej elementów cenowych.

W tym miejscu wskazać należy, że bardzo istotnym wymaganiem dotyczącym regulaminu jest wskazanie maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Tym samym zamawiający zapoznaje uczestników konkursu z własnymi możliwościami finansowymi, tj. kwotą, jaką przewiduje przeznaczyć na wykonanie prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Informacja ta jest wytyczną dla uczestników konkursu do przygotowania pracy z zastosowaniem takich rozwiązań autorskich, które nie spowodują przekroczenia tej wartości. Zwycięska praca konkursowa, która przekracza możliwości finansowe zamawiającego, byłaby bowiem dla niego nieprzydatna. Art. 333 ust. 2 pkt 4 Pzp należy odczytywać łącznie z art. 351 Pzp, który nakazuje uczestnikom konkursu składać prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, chyba że ze względu na specyfikę przedmiotu konkursu nie jest możliwe określenie kosztów. Zamawiający nie jest jednak związany na etapie udzielania zamówienia publicznego własnymi ustaleniami związanymi z maksymalną przewidywalną wartością realizowanych prac.

Kwoty, jaką zamawiający przewiduje przeznaczyć na wykonanie prac na podstawie pracy konkursowej, nie należy utożsamiać z kwotą, jaką zamawiający może lub zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Stanowisko doktryny jest takie, że bezsprzeczne jest, że zamawiający jest związany określoną przez siebie kwotą na etapie prowadzenia konkursu. Zamawiający musi mieć świadomość, że uczestnicy konkursu w składanych pracach konkursowych będą stosowali takie rozwiązania, których przełożenie na konkretne prace, realizacje nie będzie odbiegać znacząco od kwoty wskazanej w regulaminie. W ten sam sposób wartością ustaloną przez zamawiającego będzie też związany sąd konkursowy. Nie będzie zatem dopuszczalne wybranie pracy konkursowej, która znacznie przekracza ramowe ustalenia zamawiającego co do finansowego zakresu prac na etapie realizacyjnym. Nie można też wykluczyć sytuacji, gdy zamawiający wskaże, że rozwiązanie nie może przekraczać wskazanych przez zamawiającego ram finansowych. Wówczas znajdzie wprost zastosowanie art. 345 ust. 2 Pzp stanowiący, że praca konkursowa nieodpowiadająca ogłoszeniu o konkursie lub regulaminowi konkursu nie podlega ocenie. Zamawiający nie może dokonywać dowolnej interpretacji przekazanego Wykonawcom Regulaminu konkursowego, zwłaszcza już po złożeniu prac konkursowych. Nie jest w szczególności uprawnione przypisywanie marginalnej roli wskazanej w Regulaminie kwoty, w ramach której poruszać się mają Wykonawcy pracując nad koncepcją pracy konkursowej. Tak zamawiający, jak i wykonawcy związani są treścią regulaminu i każda ze stron działa w granicach i ramach tego dokumentu, a także w zaufaniu, że druga ze stron na kolejnych etapach konkursu respektowała będzie zapisy przekazanych wytycznych. Przekazanie informacji o maksymalnym koszcie służy jako podstawa do zaprojektowania budynku o określonych cechach, który w największym stopniu spełniał będzie wymogi danego zamawiającego ale również oznacza to zaprojektowanie takiego budynku, którego wykonanie możliwe jest w ramach określonego budżetu inwestycyjnego. Nawet jeżeli w przyszłości budżet ten może ulec zmianie z różnych względów, to na etapie składania prac konkursowych, przekazane Wykonawcom informacje mają charakter wiążących i istotnych. W innej bowiem sytuacji ustawodawca nie wymagałby, aby zamawiający obligatoryjnie określali element kosztowych w regulaminach konkursowych.

      Autor: Marek Okniński

 • Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

  usługi architektoniczno-budowlane
  Marek Okniński
  Przyjęte w obowiązującym stanie prawnym rozwiązanie w zakresie braku możliwości identyfikacji autorów prac konkursowych do czasu wyboru najlepszej pracy ma umożliwić obiektywny wybór najlepszej ze złożonych prac. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przyjęcie subiektywnych kryteriów oceny prac konkursowych.
  Nowa ustawa Pzp
 • Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

  specyfikacja warunków zamówienia
  Marek Okniński
  Wskazane przepisy należy uznać za określające uzupełniającą zasadę zgodnie, z którą specyfikacja warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępniania specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  kary umowne
  Marek Okniński
  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.
  Nowa ustawa Pzp - Covid-19
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem