Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Marek Okniński
08.01.2021 08:30
A A A
Nowa ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp (Fot. Shutterstock)

Przyjęte w obowiązującym stanie prawnym rozwiązanie w zakresie braku możliwości identyfikacji autorów prac konkursowych do czasu wyboru najlepszej pracy ma umożliwić obiektywny wybór najlepszej ze złożonych prac. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przyjęcie subiektywnych kryteriów oceny prac konkursowych.

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych[1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy określające zasady prowadzenia konkursu w nowej ustawie PZP określono w Dziale IV Rozdział 3.

W rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych procedura konkursu umożliwia zamawiającemu (organizatorowi konkursu) wybór autora (lub autorów) najlepszej pracy konkursowej przy zachowaniu zasad konkurencyjności. Jednocześnie w przeciwieństwie do trybów przetargowych, prowadząc procedurę konkursową zamawiający może ustanowić niemierzalne kryteria oceny złożonych prac konkursowych.  Istotnym elementem procedury konkursowej jest poufność autorów złożonych prac konkursowych. W konkursie autorzy prac konkursowych są nieznani zamawiającemu do momentu wybrania najlepszej pracy – dopiero wówczas odtajnia się jej autorów oraz autorów pozostałych złożonych prac. Przypomnijmy, że w przypadku trybów przetargowych wykonawcy składający ofertę są znani od momentu publicznego otwarcia ofert a nie od chwili ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przyjęte w obowiązującym stanie prawnym rozwiązanie w zakresie braku możliwości identyfikacji autorów prac konkursowych do czasu wyboru najlepszej pracy ma umożliwić obiektywny wybór najlepszej ze złożonych prac. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przyjęcie subiektywnych kryteriów oceny prac konkursowych.

Przykładowo w konkursie możliwe jest ustalenie jako kryteria oceny złożonych prac:

- atrakcyjność architektoniczna proponowanych rozwiązań,

- walory plastyczne, estetyczne,

- walory funkcjonalne,

- oryginalność pomysłu.

Warto zaznaczyć, że w procedurze konkursu zamawiający (organizator konkursu) nie ma obowiązku ustalenia kryterium ceny realizacji zamówienia. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej może zostać określony przez zamawiającego jeszcze przed ogłoszeniem konkursu w regulaminie konkursowym[3].

Wyłączenie z obowiązku ogłoszenia konkursu.

Zgodnie z art. 325 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego gdy:

- zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;

- wartość udzielanego zamówienia jest mniejsze niż progi unijne[4];

- przedmiotem udzielanego zamówienia projektowego jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

                                                                                  Autor: Marek Okniński

[1] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

[2] Zgodnie z art. 325 ust. 2 ustawy PZP.

[3] art. 333 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP.

[4] Progi unijne określa art. 3 ust. 1 ustawy PZP.