Partnerzy serwisu:
Powyższy obowiązek został nałożony na Zamawiającego w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że:

 1. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają          odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Powyższy obowiązek został nałożony na Zamawiającego w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE. Zgodnie z wskazanymi przepisami dyrektyw UE, jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, instytucie zamawiające mogą - chyba, że przepisy krajowe wdrażające niniejsza dyrektywę stanowią inaczej - zażądać, aby dani wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem, że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości.

Ustawa Prawo zamówień publicznych przenosząc do Polskiego porządku prawnego wskazane regulacje dyrektyw UE przesądziła, że mają one zastosowanie do sytuacji, w której wykonawca:

 1. nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 2. są one niekompletne:
 3. zawierają błędy:
 4. wymagają wyjaśnienia ich treści.

Dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały, zatem objęte tzw. oświadczenie własne wykonawcy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu. Oświadczenie własne wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, składane jest wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo z ofertą i stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, a zatem nie są to dc facto podmiotowe środki dowodowe sensu stricto w czasie złożenia oferty. W przypadku niezłożenia tego oświadczenia zamawiający obligatoryjnie wzywa wykonawcę do jego złożenia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP.

Użycie w przepisie art. 128 ust. 1 PZP kategorycznego sformułowania „wzywa" oznacza, że zamawiający nie mą dowolności w stosowaniu tego przepisu. Jeśli w określonym stanie faktycznym zostanie spełniona jedna z przesłanek warunkująca stosowania tego przepisu, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do odpowiednio złożenia, poprawienia lub uzupełnienia stosownych oświadczeń lub dokumentów.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 PZP w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. Oznacza to, że środki te powinny obrazować bieżącą sytuację podmiotową wykonawcy na dzień złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, a jednocześnie powinny potwierdzać, że na ten dzień stan w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nie uległ zmianie i ma charakter ciągły w stosunku do stanu z dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

Autor: Marek Okniński

 • Wykonawca musi dotrzymać terminu wyznaczonego ustawą

  postępowanie odwoławcze
  Marek Okniński
  Uchybienie terminu na zgłoszenie przystąpienia oznacza brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Terminy przewidziane ustawą na dokonanie czynności przez podmioty biorące udział w postępowaniu odwoławczym mają bowiem charakter prekluzyjny i nie mogą być przywracane[3].
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)
 • Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

  unieważnienie
  Marek Okniński
  Jeśli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie zamawiającego i spowodowana jest np. brakiem odpowiedniego oprogramowania do otwarcia plików, czy problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest do rozważenia zaistnienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek obligujących do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Otwarcie ofert - ustawa Pzp
 • Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

  ocena ofert
  Marek Okniński
  Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu ustalonym ustawą z 24 października 2019 r.) zamawiający w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek wyjaśnić treść złożonej oferty i o ile jest to konieczne, i nie będzie prowadzić do zmiany treści oferty.
  Ocena oferty