Partnerzy serwisu:
Uchybienie terminu na zgłoszenie przystąpienia oznacza brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Terminy przewidziane ustawą na dokonanie czynności przez podmioty biorące udział w postępowaniu odwoławczym mają bowiem charakter prekluzyjny i nie mogą być przywracane[3].

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej , a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Powyższe wymogi[1] muszą zostać spełnione, aby wykonawca, który zamierza przystąpić do postępowania odwoławczego mógł zostać skutecznie do niego dopuszczony. W przypadku, gdy wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego ustawą Prawo zamówień publicznyc h  przystąpienie do postępowania odwoławczego jest nieskuteczne.

W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wskazują, że termin 3 dni na zgłoszenie przystąpienia zostaje zachowany wyłącznie wtedy, gdy w tym czasie oświadczenie wykonawcy zawierające przystąpienie wpłynie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, inaczej niż przepisy procedury cywilnej, nie zawierają przepisu umożliwiającego uznanie zachowania terminu na dokonanie czynności procesowej, jeśli przed jego upływem stosowne pismo zostanie nadane przez wykonawcę w placówce pocztowej operatora wyznaczonego[2].

Zapamiętaj:

Uchybienie terminu na zgłoszenie przystąpienia oznacza brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Terminy przewidziane ustawą na dokonanie czynności przez podmioty biorące udział w postępowaniu odwoławczym mają bowiem charakter prekluzyjny i nie mogą być przywracane[3].

                                                                                               Autor:  Marek Okniński

[1] art. 525 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

[2]  art. 165 § 2 kpc

[3] patrz: uzasadnienie wyroku KIO z dnia 19 marca 2021 r. sygn.. akt: KIO 625/21

 • Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

  toner
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''.
  Tonery
 • Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

  odwołanie
  Marek Okniński
  W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym[1].
  Nowelizacja Pzp
 • Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  kary umowne
  Marek Okniński
  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.
  Nowa ustawa Pzp - Covid-19