Partnerzy serwisu:
Wzywając potencjalnych wykonawców do uzupełnienia dokumentacji, zamawiający powinien mieć na względzie m.in. realny termin przygotowania dokumentu i równe traktowanie wykonawców, znajdujących się w podobnej sytuacji.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma prawo do wezwania wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do uzupełnienia m.in. podmiotowych środków dowodowych.

Zamówienia publiczne. Jaki jest termin na uzupełnienie dokumentów?

Ustawodawca nie sprecyzował terminu, w jakim dokumenty muszą zostać złożone. Zamawiający ma zatem swobodę w określeniu tego terminu, mając na względzie sprawność prowadzonego postępowania. Swoboda ta nie jest jednak nieograniczona i zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, termin na uzupełnienie dokumentów powinien być terminem realnym, aby wykonawca działający z należytą starannością mógł zadośćuczynić wezwaniu.

Zamawiający jest też zobowiązany uwzględnić zarówno rodzaj dokumentu lub oświadczenia, podlegającego konwalidacji jak i niezbędny czas na dokonanie czynności (tak też: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt: KIO 2766/12). Co więcej, jeśli termin obejmuje dwa lub więcej dni to powinien obejmować co najmniej dwa dni robocze (art. 8 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Dalej należy zauważyć, że termin na uzupełnienie dokumentów może zostać zróżnicowany względem poszczególnych wykonawców, chyba że znajdują się oni w podobnej sytuacji co do zakresu niezbędnych do wykonania czynności objętych wezwaniem.

Pzp: uzupełnienie dokumentów równe dla wszystkich wykonawców

Nie ulega wątpliwości, że czynność przedłużenia terminu na uzupełnienie dokumentów leży również w sferze uprawnień zamawiającego. Niemniej jednak, podejmując decyzję w tym zakresie zamawiający powinien mieć na względzie wszystkie wymienione powyżej okoliczności: realność terminu dla określonego rodzaju dokumentu, jak również zrównanie terminów dla wykonawców znajdujących się w podobnej sytuacji co do zakresu wyznaczonego wezwaniem. Zaznaczyć należy, że zamawiający może przedłużyć termin na uzupełnienie dokumentów, uznając to za konieczne dla zachowania powyższych zasad zarówno na wniosek wykonawcy jak również może decyzję w tym zakresie podjąć samodzielnie – patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2022 r. sygn. akt: KIO 1582/22.

Autor: Marek Okniński