Partnerzy serwisu:
Sprzedaż zajętej, opisanej i oszacowanej nieruchomości co do zasady następuje w trybie sprzedaży licytacyjnej. Przepisy prawa przewidują sprzedaż z wolnej ręki np. w określonych przypadkach w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości.

Przebieg procesu nabycia nieruchomości w egzekucji komorniczej

Nabywca nieruchomości tj. osoba, która zaofiaruje na licytacji najwyższą cenę za nieruchomość, po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu prawa własności jest zobowiązana do wykonania warunków licytacyjnych poprzez zapłatę całej ceny za nieruchomość. Po wypełnieniu tego obowiązku sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę. Ponadto stanowi ono tytuł do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Na tej podstawie w razie problemów nabywcy z przejęciem nieruchomości komornik może przymusowo wykonać taką czynność na rzecz nabywcy nieruchomości.

Prawa i obowiązki nabywcy nieruchomości po uprawomocnieniu postanowienia

Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy przysługują pożytki z nieruchomości (np. czynsz z najmu, dzierżawy). Również od tej chwili na nabywcę przechodzą wszystkie obowiązki związane z nieruchomością i obciążające właściciela np. podatki i inne opłaty.

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości np. hipoteki. Jednak niektóre prawa pozostają w mocy bez względu na zmianę właściciela np. służebności. 

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, chyba że umowa przewiduje krótszy termin.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły.

Są to najważniejsze skutki nabycia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, szczególnie mające znaczenie dla nabywcy nieruchomości.