Partnerzy serwisu:
Informacje na temat podwykonawstwa można uzupełnić

Pytanie

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Jeden z wykonawców do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów wskazując do dyspozycji następujące zasoby/osoby z uprawnieniami: zdolność techniczna – referencje. Sposób/zakres wykorzystania ww. zasobów: podwykonawstwo. Jednakże w formularzu ofertowym wykonawca w części dotyczącej podwykonawstwa w kolumnie pn. nazwa i adres podwykonawcy wskazał: „Nie znana na etapie przetargu". Na etapie weryfikacji ofert zamawiający zwrócił się do wykonawców o przesłanie wykazu wykonanych robót wraz z referencjami. Wykonawca o którym mowa powyżej wskazał w wykazie wykonanych robót podmiot na którego zasoby się powoływał. Podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu. Co w tym przypadku powinien zrobić zamawiający. Czy wezwać wykonawcę to wykazania w ofercie podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawcę w tym zadaniu ze wskazaniem części zamówienia jaka zostanie mu powierzona?

Odpowiedź

Wykonawca powinien wystąpić do wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o podwykonawcy.

Wyjaśnienie

Zgodnie z treścią art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Interpretacja tego przepisu wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu w tym momencie już znane. Zasadność powyższej interpretacji potwierdza w szczególności treść art. 71 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego „instytucja zamawiająca może żądać albo zostać zobowiązana przez państwo członkowskie do żądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał ewentualnych proponowanych podwykonawców", a także treść standardowego formularza JEDZ (pkt D „Informacje dotyczące podwykonawców"), gdzie wykonawca wskazuje, czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. Jeśli tak, to w świetle wzoru powyższego formularza wykonawca zobowiązany jest podać wykaz proponowanych podwykonawców, jeśli jest mu on wiadomy.

Jeśli wykonawca do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wiedzy i doświadczenia i w zobowiązaniu zostało wskazane, że sposobem udostępnienia wykonawcy zasobów, przy wykonywaniu zamówienia będzie podwykonawstwo, to również wykonawca powinien wskazać w ofercie nazwę tego podmiotu, jako podwykonawcę oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Są to jednak informacje, które podlegają uzupełnieniu, wobec czego, wykonawca powinien wystąpić do wykonawcy, w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o podwykonawcy.

Podstawa prawna

Art. 128 ust. 1, art. 462 ust. 1 i 2 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710).

Art. 71 ust. 2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

* Marzena Kopacka-Biculewicz – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i opinii z dziedziny zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, pracownik kadry kierowniczej państwowej uczelni wyższej