Partnerzy serwisu:
Kiedy zamawiający może wznowić zamówienie?

Pytanie

Planujemy wszcząć postępowanie na usługi dotyczące przygotowania obozu dla dzieci i młodzieży w okresie letnim na 100 dzieci i młodzieży na okres 2 tygodni. Chcemy również przewidzieć wznowienie. ja mam natomiast wątpliwość, ponieważ w formularzu ofertowym wykonawca nie będzie wyliczał ceny wznowienia. A zamawiający uruchomi wznowienie dopiero w przyszłym roku, proszę o wyjaśnienie czy zamawiający w projekcie umowy musi wskazać zapisy jak będzie wyliczana oferta za rok przez wykonawcę, czy jedynie ma obowiązek przewidzieć wznowienie i wówczas negocjować z wykonawcą cenę indywidualnie i nie potrzeba do tego żadnych zapisów w projekcie.

Odpowiedź

Wznowienie odbywa się na podstawie zapisów umowy podstawowej. Oznacza to, że wznowienie nie jest odrębnym zamówieniem, które udzielane jest na podstawie odrębnej oferty, a wszelkie informacje o zakresie, cenie i warunkach wznowienia, muszą być określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego.

Wyjaśnienie

Ustawodawca, w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązał zamawiającego do uwzględnienia przy szacowaniu wartości zamówienia, wartości planowanych wznowień, niemniej, nie dookreślił czym owe wznowienia są. Posiłkując się wytycznymi zawartymi w komentarzu UZP do ustawy Pzp z 2019 roku, można wskazać, że „Wznowieniem zamówienia jest wykonywanie po raz kolejny tych samych dostaw lub usług przewidzianych w pierwotnej umowie. Wznowienia, podobnie jak opcje, nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres".

Tym samym, zamawiający który udziela zamówienia może przewidzieć wznowienie tego zamówienia na dodatkowy okres, na warunkach zawartych w umowie. To z kolei, bez wątpliwości oznacza, że warunki wznowienia (w tym jego cena) powinny być określone już na etapie zamówienia na świadczenie podstawowe. Zamawiający, w toku realizacji umowy, nie przeprowadza zatem żadnych negocjacji oferty czy treści dotychczasowej umowy, a o skorzystaniu z przewidzianego wznowienia, decyduje suwerennie zamawiający. Zalecam zatem uwzględnienie powyższego w prowadzonym postępowaniu poprzez doprecyzowanie warunków wznowienia. Jak się wydaje, cena wznowienia może być „odgórnie narzucona", jako tożsama z ceną zamówienia podstawowego lub obliczana na podstawie wskazanych cen jednostkowych lub inna. W tym drugim przypadku wykonawca powinien wskazać cenę wznowienia w ofercie.

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm..),

* Katarzyna Bełdowska – Krótki opis: Prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej