Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy dokonuje zajęcia rachunków bankowych elektronicznie za pośrednictwem tzw. systemu Ognivo. Komunikacja pomiędzy bankami a komornikiem sądowym odbywa się elektronicznie.

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

Konto Revolut – czy komornik ma do niego dostęp?

W systemie Ognivo znajdują się zarówno banki tzw. komercyjne, a także banki spółdzielcze oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). Lista banków jest ciągle aktualizowana i uzupełniania w związku z likwidacją, łączeniem się lub dzieleniem banków, a także w przypadku powstania nowych.

Obecnie w systemie Ognivo nie można zająć konta revolut, ponieważ jest ono prowadzone przez bank zagraniczny. Jednakże trwają pracę, aby taka możliwość istniała. Wtedy też jeżeli bank oferujący rachunek revolut zostanie włączony w system Ognivo będzie możliwe zajęcie takie rachunku w egzekucji przez komornika.

Warto przypomnieć, że komornik sądowy dokonuje zajęcia rachunku bankowego poprzez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu rachunku dłużnika do wysokości długu w egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wskazanej wysokości. Zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego przez komornika sądowego. Ponadto komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego rachunku, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat

Ograniczenia w Egzekucji Komorniczej

Istotne jest również, że komornik nie zajmuje wszystkich środków na rachunku bankowych, z wyjątkiem egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W każdym miesiącu wolna od egzekucji jest kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. obecnie ok. 2618 zł. Nadwyżka, po przekroczeniu tej kwoty, podlega egzekucji i przekazaniu do komornika sądowego. Wolne na rachunku bankowym są także niektóre zasiłki i świadczenia jak np. świadczenie 500 plus, świadczenie z pomocy społecznej itp.

 • Ile komornik może zająć dłużnikowi na rachunku bankowym?

  Vademecum wiedzy
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy, co do zasady, nie może zająć dłużnikowi na rachunku bankowym wszystkich środków pieniężnych. Wyjątek stanowi np. egzekucja świadczeń alimentacyjnych, kiedy zajęcie komornika sądowego obejmuje wszystkie środki na rachunku bankowym (nie ma kwoty wolnej od egzekucji).
  Komornik
 • Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

  Zamówienia publiczne
  Damian Petz
  Jak wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., doszło nie tylko do rozszerzenia katalogu obowiązkowych klauzul umownych, ale również (przynajmniej w teorii) do wyrównania praw oraz obowiązków wykonawców i zamawiających wynikających za zawartych umów o realizację zamówienia publicznego.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Damian Petz
  Za powszechną uznać należy praktykę zastrzegania jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w dokumentach składających się na ofertę czy dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  1720869631