Partnerzy serwisu:
Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinien weryfikować dane przedstawione przez wykonawców w złożonych ofertach między innymi przez sięgnięcie do innych źródeł niż dokumenty przedstawione przez wykonawców i nie ograniczać się wyłącznie do zbadania czy wykonawcy zamieścili w swoich dokumentach formułki przez zamawiającego oczekiwane.

Potwierdzenie zasady weryfikacji danych przez zamawiającego w orzecznictwie KIO

Powyższa zasada znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku z dnia 14 marca 2023 r. sygn.. akt: KIO 508/22 skład orzekający uzasadniał, że „oprócz wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką służącą choćby w przypadku sprawdzania czy wykonawcy nie przedstawili zamawiającemu nieprawdziwych informacji. Ustawodawca nie zabronił zamawiającym korzystania z łatwo dostępnych źródeł informacji. Tym samym Zamawiający mógł zweryfikować prawdziwość informacji dotyczących zadania nr (...) z wykazu usług przez wpisanie charakterystycznej nazwy obiektu do wyszukiwarki internetowej – nie jest tajemnicą, że tego rodzaju sprawdzanie rzetelności przedstawianych zamawiającym informacji jest powszechną praktyką. Nie ma podstaw by uznać ją przy tym za „wyręczanie" wykonawcy w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – jest to zwykłe sprawdzenie prawdziwości treści oświadczeń czy dokumentów i w żadnym wypadku nie służy (i nie może służyć) uzupełnianiu informacji przekazywanych przez wykonawców".

Zakres weryfikacji informacji przez zamawiającego na przykładzie wyroku KIO

Tym samym w świetle przywołanego powyżej stanowiska KIO, poza wynikającymi z przepisów ustawy PZP uprawnieniami, zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Takie działanie zamawiającego wpisuje się w normalną praktykę służącą potwierdzeniu czy wykonawcy nie przedstawili zamawiającemu nieprawdziwych informacji. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca nie zabronił zamawiającym korzystania z łatwo dostępnych źródeł informacji. Dlatego też w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający może zweryfikować prawdziwość informacji zawartych w przedłożonym przez wykonawcę np. wykazie usług, poprzez zweryfikowanie za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej, wymogów/warunków określonych w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 • Postępowanie krajowe na usługę cateringową

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Jak postąpić z ofertą zawierającą tylko jedną stronę formularza ofertowego i czy można uzupełnić brakujące informacje?
  1720869631
 • Opis i oszacowanie zajętej przez komornika nieruchomości

  egzekucja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Jedną z ważniejszych czynności w toku egzekucji z nieruchomości jest jej opis i oszacowanie. Bez dokonania tej czynności egzekucja z nieruchomości nie może toczyć się dalej, a nieruchomość nie może zostać wystawiona do sprzedaży, w tym sprzedaży licytacyjnej.
  Komornik
 • Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

  Zamówienia publiczne
  Magdalena Kossak-Tabor
  Zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Czy raport z realizacji jest wymagany przy opóźnieniach wynikających z działań osób trzecich?