Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy przystępuje do egzekucji ze świadczenia emerytalno-rentowych poprzez ich zajęcie. Odpis zajęcia egzekucyjnego komornik sądowy doręcza dłużnikowi oraz dłużnikowi wierzytelności tj. podmiotowi wypłacającemu świadczenia dłużnikowi, np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wygląda egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych

Komornik sądowy zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością (świadczeniem) poza kwotą wolną od zajęcia oraz wzywa dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, poza kwotą wolną od zajęcia, lecz przekazał je komornikowi. Ponadto komornik wzywa dłużnika wierzytelności, aby poinformował organ egzekucyjny czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność (świadczenie), czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny oraz czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności (świadczenia).

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych mogą być dokonywane w następujących granicach:

* na poczet egzekucji świadczeń alimentacyjnych do wysokości 60% świadczenia, z tym że kwota wolna od egzekucji aktualnie wynosi 594,05 zł;

* na poczet innych należności do wysokości 25% świadczenia, z tym że kwota wolna od egzekucji aktualnie wynosi 1191,33 zł.

Oznacza to, że dłużnikowi powinna być pozostawiana kwota 40% świadczenia w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, a w przypadku egzekucji na poczet innych należności kwota 75 proc. świadczenia powinna pozostać dla dłużnika.

Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami i zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą, jednak z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku weterana poszkodowanego i dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej.

W przypadku dokonywania potrąceń i egzekucji z części renty rodzinnej ustalanej w wysokości dla więcej niż jednej osoby uprawnionej kwotę wolną od potrąceń i egzekucji dla tej części renty ustala się proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej.

Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

 • Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinien weryfikować dane przedstawione przez wykonawców w złożonych ofertach między innymi przez sięgnięcie do innych źródeł niż dokumenty przedstawione przez wykonawców i nie ograniczać się wyłącznie do zbadania czy wykonawcy zamieścili w swoich dokumentach formułki przez zamawiającego oczekiwane.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają od wykonawców przedstawienia dowodów wykonania zapłaty na rzecz podwykonawców, jedynie w kontraktach dotyczących robót budowlanych, których termin wykonania przekracza 12 miesięcy.
  1720869631
 • Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

  Zamówienia publiczne
  Damian Petz
  Jak wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., doszło nie tylko do rozszerzenia katalogu obowiązkowych klauzul umownych, ale również (przynajmniej w teorii) do wyrównania praw oraz obowiązków wykonawców i zamawiających wynikających za zawartych umów o realizację zamówienia publicznego.