Partnerzy serwisu:
Zamówienia klasyczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Pytanie

W zaproszeniu do składania ofert (postępowanie poniżej 130 tys.) zamawiający jako załącznik nr 1 do Zaproszenia załączył Formularz cenowy, który zawierał pozycję „stawką VAT". Wykonawca przesłał załącznik z poprzedniego postępowania (z roku 2022) o nazwie załącznik cenowy do formularza oferty, który nie zawiera kolumny stawka VAT. Co w takiej sytuacji należy zrobić z ofertą czy podlega odrzuceniu? Kolejny wykonawca załączył prawidłowy załącznik nr 1 ale w pozycji stawka VAT wpisał kwoty VAT czy taki załącznik można przyjąć? pozdrawiam

Odpowiedź

Zamówienia klasyczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Należy mieć jednak na uwadze, że wydatkowanie środków publicznych podlega zasadom wynikającym z przepisów o finansach publicznych – gdzie wskazuje się, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Podmioty należące do sektora finansów publicznych, wiążą więc reguły właściwe dla wydatkowania publicznych środków i podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Powszechnie zalecane jest więc, aby zamawiający udzielał zamówień o tych wartościach według wewnętrznego regulaminu.

Jeżeli zamawiający posiada powyższy regulamin powinien działać zgodnie z jego zapisami. Jeżeli nie uregulowano w nim sposobu poprawiania omyłek w ofertach, ani nie opisano tej kwestii w Zaproszeniu do składania ofert, zamawiający może posiłkując się przepisami Pzp w tym zakresie dokonać odpowiednich poprawek. W toku poprawiania oczywistych omyłek, należy mieć na uwadze, że korekty te nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty. Jeżeli więc złożona oferta zawiera dane, które są niezbędne do obliczenia stawki podatku, jaką wykonawca naliczył w ofercie i można dokonując odpowiednich przeliczeń, tę stawkę ustalić bez pozyskiwania jakichkolwiek danych od wykonawcy, zamawiający może ją poprawić nie odrzucając. Oferta, która takich danych nie posiada (w powyższym przypadku może to być pierwsza z opisanych), zamawiający nie ma możliwości obliczyć, jaki VAT został w niej ujęty, w mojej ocenie powinna zostać odrzucona, jako niezgodna z wymaganiami zamawiającego.

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 1, (przez analogię) art. 223 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Art. 44 ust. 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)

* Iwona Bujak. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.