Partnerzy serwisu:
Oferta powinna zostać odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. jako niezgodna z warunkami zamówienia. Wyjątkiem od takiego stanowiska będzie sytuacja, w której zamawiający określiłby formularz cenowy jako przedmiotowy środek dowodowy.

Pytanie

Jeden z wykonawców nie złożył wraz z ofertą formularza cenowego stanowiącego załącznik do SWZ, a jedynie jego podpis w formacie XAdES (a więc mamy brak pliku źródłowego z treścią). W SWZ mam zapis odnośnie sposobu obliczania ceny o treści: „Jako cenę służącą do porównania ofert przyjmuje się cenę całkowitą podaną w „Formularzu ofertowym", która stanowi cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, objętego prawem opcji, wyliczoną zgodnie z kalkulacją przyjętą w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Suma wartości zamówienia podstawowego i prawa opcji będzie stanowić wartość oferty. Poza tym w rozdziale o sposobie złożenia oferty mam zapis, że wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć „Formularz cenowy" stanowiący załącznik nr... do SWZ. Czy w moim przypadku mam odrzucić ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp, czy art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp? A może nie mogę jej odrzucić tylko powinnam wezwać o uzupełnienie formularza cenowego

Odpowiedź

Oferta powinna zostać odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. jako niezgodna z warunkami zamówienia. Wyjątkiem od takiego stanowiska będzie sytuacja, w której zamawiający określiłby formularz cenowy jako przedmiotowy środek dowodowy.

Wyjaśnienie

Jeżeli w dokumentach zamówienia nie określono formularza cenowego jako przedmiotowy środek dowodowy, to z uwagi na zawarte w nim ceny jednostkowe powinien on zostać oceniony jako element oferty. Tymczasem w świetle obowiązujących przepisów brak jest podstawy prawnej do uzupełnienia elementu oferty zawierającego ceny jednostkowe będące podstawą rozliczeń z wykonawcą w trakcie realizacji.

Oferta musi zostać więc odrzucona z uwagi na brak przepisu zezwalającego na jej uzupełnienie w przedstawionym przypadku.

Podstawa prawna  

Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

* Agnieszka Gwóźdź – Kuzior – autorka bloga www.blogopzp.pl, były kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów instytucji zamawiającej, posiada tytuł radcy prawnego.

 • Ile komornik może zająć dłużnikowi na rachunku bankowym?

  Vademecum wiedzy
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy, co do zasady, nie może zająć dłużnikowi na rachunku bankowym wszystkich środków pieniężnych. Wyjątek stanowi np. egzekucja świadczeń alimentacyjnych, kiedy zajęcie komornika sądowego obejmuje wszystkie środki na rachunku bankowym (nie ma kwoty wolnej od egzekucji).
  Komornik
 • Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

  Zamówienia publiczne
  Damian Petz
  Jak wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., doszło nie tylko do rozszerzenia katalogu obowiązkowych klauzul umownych, ale również (przynajmniej w teorii) do wyrównania praw oraz obowiązków wykonawców i zamawiających wynikających za zawartych umów o realizację zamówienia publicznego.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Damian Petz
  Za powszechną uznać należy praktykę zastrzegania jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w dokumentach składających się na ofertę czy dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  1720869631