Partnerzy serwisu:
Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej kwot unijnych

Pytanie

Przedmiotem postępowania jest budowa hali pneumatycznej jako zadaszenie boiska. W SWZ znalazł się zapis: „W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wartości parametrów technicznych powłok hali pneumatycznej nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. W przypadku przedłożenia kilku badań laboratoryjnych dotyczących tego samego parametru zamawiający przyjmie wartość mniej korzystną dla Oferenta." Czy wykonawca nie będzie miał pretensji o taki zapis, jeżeli omyłkowo załączy dwa dokument: jeden poprawny a drugi o parametrach niższych np. z poprzedniego sezonu lub z innego produktu.

Odpowiedź

W świetle jedynie ogólnie przedstawionych informacji utrudniona jest jednoznaczna ocena zapisu SWZ. Niemniej jednak nie opowiadam się za takim rozwiązaniem (zapisem SWZ), z uwzględnieniem poniższego.

W przedmiotowym przypadku z informacji wskazanych w pytaniu można wnioskować, że dokument z badań laboratoryjnych dotyczących parametrów technicznych miałby charakter przedmiotowego środka dowodowego. Takie środki dowodowe definiuje się poprzez funkcję, jaką mają pełnić w postępowaniu oraz poprzez ich treść, a forma, jak i tytuł (nazwa) dokumentu nie przesądzają o jego charakterze. Niezbędne jest więc zawsze przy ocenie, jaki charakter mają oczekiwane dokumenty, ich zestawienie z wymaganiami dokumentacji, w tym SWZ, w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Stosownie do art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

W przypadku gdy dokumenty służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, mają charakter przedmiotowych środków dowodowych. W orzecznictwie podkreśla się bowiem, że o tym, co jest przedmiotowym środkiem dowodowym, decyduje jego kwalifikacja dokonywana w świetle definicji z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp, a nie kwalifikacja dokonywana przez zamawiającego w SWZ, w tym miejsce jego zamieszczenia w SWZ (zob. np. wyrok KIO z 25 sierpnia 2021 r., KIO 2057/21).

Podkreślić należy, że stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Na mocy art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Uzupełnieniu nie podlegają jednak przedmiotowe środki dowodowe zawierające błędy tj. nie potwierdzające spełniania wymagań zamawiającego.

Podstawa prawna

Art. 7 pkt 20, art. 275 pkt 1, art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

* Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego