Partnerzy serwisu:
Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy został określony, zgodnie z art. 272 ust. 2 ustawy Pzp, w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie

Jak należy wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeżeli wprowadzono uzasadnione aneksy terminowe w wierszu pn. czy umowę wykonano w pierwotnym terminie?

Odpowiedź

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy został określony, zgodnie z art. 272 ust. 2 ustawy Pzp, w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wyjaśnienie

Zgodnie z tym załącznikiem, ogłoszenie o wykonaniu umowy w sekcji V. zawiera informacje związane z przebiegiem realizacji umowy, w tym termin wykonania umowy – sekcja V.2.), w której podaje się termin wykonania już określony aneksem oraz informację, czy umowa została wykonana w pierwotnie określonym terminie (sekcja V.3.), gdzie należy wpisać słowo TAK lub NIE).

Zauważyć należy, że w sekcji V.3.) użyto sformułowania „pierwotnie", co zgodnie z definicją tego słowa określoną np. w Słowniku języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/slowniki/pierwotnie.html) oznacza m. in. –„taki, jaki był przed zmianami".

Wobec powyższego, jeżeli aneksami przedłużono termin realizacji umowy to w sekcji V.3.) ogłoszenia o wykonaniu umowy przy tekście – czy umowę wykonano w pierwotnym terminie należy wpisać słowo NIE.

Podstawa prawna

Art. 272 ust.2, art. 448 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2439)

* Marta Mikulska-Nawacka – doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych

 • Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

  Zamówienia publiczne
  Agnieszka Wiśniewska-Celmer
  Zamawiający prowadzi postępowanie krajowe z dofinansowaniem unijnym. Żąda od wykonawców oświadczenia o niepodleganiu, które uwzględnia również art. 7 specustawy. Czy w takiej sytuacji wykonawcy powinni być badani zgodnie z rozporządzeniem unijnym a nie tylko specustawy polskiej.
 • Kiedy i jak prowadzić negocjacje oraz badania rażąco niskich cen

  Zamówienia publiczne
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Decyzję o tym, czy do prowadzenia negocjacji dojdzie czy nie, zamawiający podejmuje po ocenie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie ofert
  1720869631
 • Czy komornik może wejść do domu dłużnika?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  W toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy dokonuje szeregu czynności. Czynności te można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią czynności podejmowane w kancelarii komorniczej, a drugą grupę stanowią czynności podejmowane w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w przypadku dłużników prowadzących działalność gospodarczą.
  Komornik