Partnerzy serwisu:
W toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy dokonuje szeregu czynności. Czynności te można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią czynności podejmowane w kancelarii komorniczej, a drugą grupę stanowią czynności podejmowane w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w przypadku dłużników prowadzących działalność gospodarczą.

Czynności podejmowane w miejscu zamieszkania dłużnika

Komornik sądowy w ramach tych drugi czynności jest uprawniony do wejścia do domu dłużnika. Może to odbywać się w ramach poszukiwania majątku dłużnika lub na wniosek wierzyciela w celu dokonania zajęcia konkretnego, wskazanego składnika majątku ruchomego. Komornik może pojawić się u dłużnika bez zapowiedzi i bez wcześniejszego listownego uprzedzenia. Jednak przy pierwszej czynności komornik powinien poinformować dłużnika o podstawie egzekucji i doręczyć mu stosowne dokumenty, chyba że dłużnik celowo nie odbiera korespondencji. Komornik może także w uzasadnionych przypadkach, jeżeli cel egzekucji tego wymaga zarządzić przymusowe otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika. Komornik może również przeszukać mieszkanie dłużnika, jego rzeczy i schowki. Otwarcia i przeszukania pomieszczeń komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji.

Komornik ma prawo do wejścia do mieszkania dłużnika podczas dokonywania oględzin nieruchomości w ramach prowadzonej egzekucji z nieruchomości. Komornik jest uprawniony wraz z biegłym sądowym z zakresu wyceny i szacowania nieruchomości do dokonania pomiarów pomieszczeń dłużnika zajętych w egzekucji z nieruchomości.

Dostęp komornika do nieruchomości dłużnika

Komornik sądowy ma również prawo do wejścia do domu, mieszkania i innych pomieszczeń dłużnika w celu wykonania przymusowego wydania nieruchomości wierzycielowi i wprowadzenie go w posiadanie tej nieruchomości czyli popularnej eksmisji. Komornik może dokonać tej czynności przymusowo, ale zawsze w asyście Policji.

Dłużnik ma obowiązek udostępnienia domu, mieszkania i innych pomieszczeń komornikowi sądowemu w celu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych. Dotyczy to także dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, który również ma obowiązek udostępnić komornikowi wszystkie pomieszczenia i lokale.

Odmowa udostępnienia mieszkania, domu czy innego lokalu przez dłużnika może wiązać się z przymusowym wejściem komornika do takich pomieszczeń oraz obciążenia kosztami z tym związanymi dłużnika.