Partnerzy serwisu:
Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Pytanie

Zamawiający działając na podstawie porozumienia zawartego z kilkoma innymi instytucjami jest współorganizatorem konkursu, w którym biorą udział koła gospodyń wiejskich. Konkurs składa się z kilku etapów, podczas których koła gospodyń wiejskich przygotowują dania konkursowe, Zgodnie z regulaminem konkursu Zamawiający zobowiązany jest dokonać zwrotu Kołom Gospodyń Wiejskich kosztów zakupu artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania potraw, w kwotach, których wysokość uzależniona jest od konkretnego etapu konkursu. Jak zamawiający powinien podejść do tego pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy jest to zamówienie publiczne, skoro koła gospodyń wiejskich dokonują samodzielnie zakupu artykułów a Zamawiający działając na podstawie regulaminu konkursu ma im zwrócić jedynie konkretne kwoty za ich zakup. Łączna suma zwrotu za zakupione art. spożywcze tylko w jednym etapie przekroczy na pewno 130 tys zł.

Odpowiedź

W opisanym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z zamówieniem publicznym, jeśli stroną umowy odpłatnej, której przedmiotem jest nabycie określonych dóbr, nie jest zamawiający.

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy robót budowlanych, wówczas nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Warto podkreślić, że jeśli stroną umowy byłby podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Pzp., wówczas niezależnie kto dokonywałby faktycznej zapłaty wykonawcy mielibyśmy do czynienia z zamówieniem publicznym. Bowiem dla dokonania prawidłowej kwalifikacji danej umowy jako umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie ma znaczenia czy środki finansowe stanowiące należność związane z jej realizacją, zostały uiszczone przez zamawiającego, czy przez inny podmiot, istotne pozostaje kto jest stroną umowy. Należy się jednak również zastanowić, czy porozumienie, którego stroną jest zamawiający, nakładające na niego określone zobowiązanie finansowe nie zawiera w swej treści elementów wskazujących na zamówienie publiczne. Jeśli nie ma w nim elementu ekwiwalentności, wówczas również ono nie będzie miało charakteru zamówienia publicznego.

Podstawa prawna

Art. 7 pkt 32 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

* Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym.