Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy w trybie publicznej licytacji może sprzedawać zajęte ruchomości i nieruchomości.

Gdzie znaleźć informacje o licytacjach?

Informację o licytacji ruchomości możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej – https://licytacje.komornik.pl/.

Ponadto, jeżeli wartość ruchomości objętych jednym obwieszczeniem o licytacji została oszacowana na kwotę wyższą niż 5 tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości.

Co zawiera obwieszczenie o licytacji ruchomości?

Z obwieszczenia o licytacji ruchomości dowiemy się m.in. o: czasie, miejscu, przedmiocie oraz warunkach licytacji, sumie oszacowania i cenie wywołania oraz miejscu i czasie, w których można oglądać ruchomości.

Z kolei o licytacjach nieruchomości dowiemy się z obwieszczenia, które zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w urzędzie miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości należy zamieścić na co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem.

Co zawiera obwieszczenie o licytacji nieruchomości?

Z obwieszczenia o licytacji nieruchomości dowiemy się m.in. o:

1) nieruchomości, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, wraz z podaniem numeru księgi wieczystej lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór jest prowadzony, a także imienia i nazwiska dłużnika, z wyłączeniem innych danych osobowych pozwalających go zidentyfikować;

2) czasie i miejscu licytacji;

3) sumie oszacowania i cenie wywołania;

4) wysokości rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób;

5) czasie, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania.

Ponadto na wniosek i koszt strony postępowania egzekucyjnego komornik może zarządzić ogłoszenie o licytacji nieruchomości również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości. W ogłoszeniu podaje się oznaczenie nieruchomości, czas i miejsce licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz wysokość rękojmi, jaką licytant powinien złożyć.