Partnerzy serwisu:
Czynności komornika sądowego podejmowane zarówno w toku egzekucji, jak i w toku innych postępowań, co do zasady podlegają zaskarżeniu.

Skarga na decyzję komornika

Podstawowym środkiem zaskarżenia (odwołania się od decyzji komornika sądowego) jest skarga.

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skarga przysługuje również na zaniechanie przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest strona postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania prowadzonego przez komornika sądowego lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skarga na czynność komornika powinna spełniać warunki tak jak w przypadku każdego pisma procesowego oraz dodatkowo określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Wzór formularza skargi został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Skargę można pobrać ze strony https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002296

Komornik jest zobowiązany do pouczenia o możliwości wniesienia skargi na urzędowym formularzu, dłużnika przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a także strony i uczestników obecnych podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi na żądanie strony lub uczestnika, jeżeli urzędowego formularza skargi im nie doręczono.

Ponadto urzędowy formularz powinien być udostępniony nieodpłatnie w kancelariach komorniczych oraz w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych, a także na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych.

Termin wniesienia skargi na czynności komornika

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.