Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 275 pkt. 2 przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2023 r.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2023 r. (sygn. akt: KIO 1581/23) zamawiający nie może unieważnić prowadzonego postępowania na podstawie cen przedstawionych w złożonych ofertach bez umożliwienia wykonawcom złożenia ofert dodatkowych opiewających na niższą kwotę za realizację zamówienia.

W ocenie Składu Orzekającego, uwzględniając charakter przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy uznać, iż obowiązkiem zamawiającego jest podejmowanie czynności dopuszczonych przepisami prawa, które mogą doprowadzić do zakończenia postępowania zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tak wszczęcie postępowania, jak i jego unieważnienie stanowią etap procedury przetargowej, której wynik uzależniony jest od właściwego przygotowania procedury, jej przeprowadzenia i dopiero na końcu, jej efektem może być wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania. W sytuacji, gdy procedura pozwala zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej, to dopiero jej wyczerpanie może określić czy w postępowaniu rzeczywiście wystąpiły okoliczności uzasadniające unieważnienie całego postępowania przetargowego.

Skład Orzekający zauważył, że Zamawiający miał możliwość zaproszenia wykonawców do negocjacji ceny, co przewidział wszczynając postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy, a zatem decyzja o unieważnieniu postępowania była przedwczesna, mając na uwadze podstawę z art. 255 pkt 3 Ustawy.

Dopiero ustalenie czy i na ile Wykonawca był gotowy ulepszyć swoją ofertę w zakresie ceny pozwoliłoby jednoznacznie określić warunki oferty i na tej podstawie ocenić, czy środki jakie przewidział Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pozwalają na wybór oferty najkorzystniejszej. Odstąpienie od negocjacji prowadziło faktycznie do zamknięcia drogi wykonawcy, który był gotowy negocjować cenę w ramach procedury trybu podstawowego.

Również z punktu widzenia Zamawiającego taka możliwość powinna być postrzegana w kategorii korzyści, jakie może to przynieść dla osiągnięcia celu zamówienia związanego z uzyskaniem przedmiotu udzielanego zamówienia publicznego.

Przekonanie zamawiającego aby negocjacje miały nie doprowadzić do obniżenia ceny, nie ma żadnego uzasadnienia. Właśnie negocjacje ceny dają sposobność na uzyskanie lepszych z punktu widzenia Zamawiającego, warunków świadczenia usługi. Bez ich przeprowadzenia zamawiający nie ma dowodu, że zgodnie z przepisami unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.