Partnerzy serwisu:
Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, którzy kojarzą się raczej z zajmowaniem pieniędzy niż ich zwracaniem. Zdarzają się jednak sytuacje, w których komornik oddaje pieniądze dłużnikowi bądź wierzycielowi.

Jeśli dłużnik zalega z oddaniem z pieniędzy, odzyskanie długu można powierzyć komornikowi. Ten w pierwszej kolejności spróbuje je odzyskać na drodze polubownej (np. poprzez mediacje), a jeśli to nie przyniesie skutku, może np. zająć konto dłużnika. Żeby jednak egzekucja komornicza mogła się rozpocząć, należy wcześniej uzyskać tytuł egzekucyjny, a następnie – na jego podstawie – tytuł wykonawczy.

Żeby uniknąć zaskoczenia, warto pamiętać, że na łączną kwotę z tytułu egzekucji komorniczej składają się m.in.:

* należność główna;

* odsetki od należności głównej;

* koszty procesu i koszty prowadzenia egzekucji;

* opłata egzekucyjna (czyli wynagrodzenie komornika);

* koszty klauzuli wykonalności.

Jak złożyć wniosek do komornika o zwrot nadwyżki?

Mimo wszystko zdarzają się jednak sytuacje, w których komornik omyłkowo zabiera z konta dłużnika kwotę zbyt dużą i zostaje mu suma, która nie pozwala na przeżycie. Czasem dochodzi też do komorniczych pomyłek na większe kwoty, które są znacznie większe niż dług. Komornik powinien wówczas jak szybciej dokonać zwrotu nadwyżki. Prawo nie precyzuje jednak dokładnego terminu takiej czynności, a przecież wielu dłużnikom brakujące środki bardzo mocno utrudniają bieżące funkcjonowanie.

Co robić w takiej sytuacji? Komornik powinien zwrócić nadwyżkę samoczynnie i to w miarę szybko (najczęściej dzieje się to po tym, jak komornik przekaże wyegzekwowane środki wierzycielowi, według ustawy ma na to cztery dni), ale zdarza się, że do takiego zwrotu na konto dłużnika nadal nie dochodzi. Wówczas dłużnik musi jak najszybciej skontaktować się z komornikiem i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Należy też złożyć wniosek o zwrot nadwyżki z egzekucji komorniczej. Warto załączyć do niego wszystkie możliwe dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację – m.in. tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty czy wyciąg z konta bankowego, na którym komornik zajął określoną kwotę. Z takim wnioskiem najlepiej stawić w kancelarii komorniczej osobiście.

A co, jeśli komornik nie zwraca pieniędzy?

Jeśli takie działanie także nie przyniesie oczekiwanego przez dłużnika skutku, może on złożyć skargę na bezczynność komornika i zażądać zadośćuczynienia (do 2 tys. zł) oraz dodatkowego odszkodowania. Składa się ją do sądu rejonowego, a jej koszt to 100 zł. Istnieje też możliwość złożenia bezpłatnej skargi do prezesa sądy rejonowego, przy którym działa komornik, który zabrał dłużnikowi więcej niż powinien.

Warto pamiętać, że komornik podczas postępowania egzekucyjnego nie może zająć wszystkich przedmiotów należących do dłużnika i świadczeń wpływających na jego konto. Wolne od zajęcia komorniczego są m.in.:

* świadczenia socjalne, czyli m.in. środki z programu 500+, świadczenia rodzinne i wychowawcze, zasiłki dla opiekunów, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, świadczenia integracyjne;

* alimenty;

* narzędzia i przedmioty niezbędne do wykonywania praca zarobkowej;

* niezbędne przedmioty osobiste i urządzenia domowe, np. pamiątki rodzinne, odzież (za wyjątkiem ubrań luksusowych), pościel, łóżko, żywność, opał, leki, sprzęt AGD;

* dokumenty, odznaczenia, przedmioty przeznaczone do wykonywania praktyk religijnych, przedmioty niezbędne do nauki;

* zwierzęta hodowlane.

Inną dość powszechną sytuacją, w której komornik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych pieniędzy, jest licytacja komornicza. Każda osoba, która bierze w niej udział, jest zobowiązana do wpłaty wadium, które najczęściej stanowi 10 proc. wartości licytowanego przedmiotu (np. samochodu czy nieruchomości). Kwota ta jest zabezpieczeniem dla komornika na wypadek, gdyby zwycięzca licytacji ostatecznie nie zdecydował się na wykup przedmiotu.

Komornik zwraca wadium uczestnikom licytacji, którym nie udało się wygrać, w terminie od 3 do 7 dni roboczych. Zwrot wadium następuje także wtedy, gdy komornik odwoła licytację albo zakończy się ona wynikiem negatywnym.

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przewidzianymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadami udostępniania zasobów wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 • Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Anna Kaźmierczak
  W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.