Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Pytanie

Prowadzimy zamówienie na dostawę laptopów. Projekt ma dofinansowanie unijne. Złożono aż 18 ofert. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań zamawiającego jest specyfikacja techniczna, w której wykonawcy potwierdzają spełnienie poszczególnych wymogów technicznych. Dokonaliśmy wyboru oferty najkorzystniejszej. Wyłoniony wykonawca uchylił się od zawarcia umowy ponieważ dopiero teraz zauważył, że oferowane przez niego laptopy są za stare. Ich data produkcji nie spełnia naszych wymagań. Zamierzaliśmy skorzystać z przepisu art. 263 ustawy Pzp i dokonać ponownego badania pozostałych ofert i ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, ale przyjrzeliśmy się oferowanemu laptopowi z drugiej w rankingu oferty i okazało się, że wbrew złożonej specyfikacji technicznej laptop nie ma czytnika kart pamięci, a taki wymóg jest zawarty w SWZ. Jak postąpić w tej sprawie?

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Zamawiający po uchyleniu się od zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę, może powtarzać kolejno czynności badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców, w wyniku czego wybrać „nową" najkorzystniejszą ofertę. 

Ponowny wybór oferty zgodnie z Pzp, powinien być dokonany spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców, tj. takich, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może więc wybrać następną wg „nowego" rankingu, niepodlegającą odrzuceniu ofertę, chyba że, zachodzi jedna z przesłanek do unieważnienia postępowania. 

Co do zasady, wszystkie oferty winny zostać zweryfikowane w pierwszej edycji badania – przed pierwotnym wyborem oferty najkorzystniejszej. W omawianym przypadku, podczas ponownego badania ofert wykryto nowe fakty. Zakres czynności badania ofert obejmuje w pierwszej kolejności, badanie podstaw do ich ewentualnego odrzucenia. Zamawiający stwierdzając, że badana oferta jest niezgodna ze specyfikacją, winien ją odrzucić w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia. Oferta taka nie może zostać wskazana jako najkorzystniejsza.

Przepis art. 263 Pzp, winien być interpretowany w powiązaniu z art. 254 Pzp, mówiącym, że postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:

* zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo

* unieważnieniem postępowania.

Powyższe wskazuje, że dopóki zamawiający dysponuje ofertami nie podlegającymi odrzuceniu, dopóty może na podstawie art. 263, wielokrotnie i „do skutku", jakim będzie zawarcie umowy, dokonywać wyboru oferty. Natomiast unieważnienia postępowania może dokonać, jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki ustawowe.

Podstawa prawna

Art. 226 ust. 1, art. 254, art. 255, art. 263 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). 

* Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.