Partnerzy serwisu:
Aby właściwie ustalić wartości zamówień do 130.000 zł, należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów.

Pytanie:

W styczniu realizowane było postępowanie na opracowanie ekspertyz w jednym budynku mieszkalnym i teraz jest konieczność wykonania kolejnych ekspertyz na innym budynku (inna ulica). Czy jest to oddzielne postępowanie? W jednostce zgodnie z regulaminem ustalony jest próg do 15 tys. i kolejny powyżej 15 tys., jeśli nie sumujemy to kwota nie przekracza 15 tys., ale sumujemy z pierwszym to już przekracza 15 tys.).

Odpowiedź:

Tak, aby właściwie ustalić wartości zamówień do 130.000 zł, należy wziąć pod uwagę kryteria:

* tożsamości podmiotowej (czy zamówienia uda się zlecić jednemu typowemu wykonawcy działającemu na rynku),

* tożsamości przedmiotowej (czy zamówienia mają tę samą funkcję i są tego samego rodzaju),

* czasowej – czy zamówienia zostały zaplanowane i są możliwe do realizacji w jednej, przewidzianej perspektywie czasowej.

Przy czym, że jeśli w ciągu roku pojawi się nieprzewidziana wcześniej potrzeba zakupu podobnych zamówień, to nie wystąpi tożsamość czasowa zamówień, pod warunkiem, iż obiektywnie zakup był faktycznie niemożliwy do zaplanowania. Wartość takiego nieprzewidzianego zakupu łączymy z zakupami tego samego rodzaju, które pozostały do zlecenia w danej perspektywie czasowej w ciągu roku. Nie bierzemy zaś tutaj pod uwagę zamówień, które już zlecono i co do których zawarto umowy. Ich wartości nie wliczamy do ogólnej puli zamówień pozostałych do zlecenia. 

Zatem w opisanym przypadku nieprzewidzianego zamówienia nie łączymy z tym zleconym w styczniu. 

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

 • Ograniczenie egzekucji za długi spadkowe

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy oprócz czynności egzekucyjnych wykonuje również czynności nieegzekucyjne. Istotną czynnością z punktu widzenia spadkobierców jest czynności spisu inwentarza po zmarłym spadkodawcy.
 • Termin udostępnienia protokołu z postępowania w zamówieniach publicznych

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego musi pamiętać, że termin udostępnienia przez zamawiającego protokołu z postępowania został określony w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1720869631
 • Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

  Zamówienia publiczne
  Krzysztof Hodt
  W praktyce obrotu gospodarczego przyjęte jest, że zamawiający powinien wymagać od pełnomocnika wykonawcy co najmniej przedstawienia - do wglądu zamawiającemu - oryginału pełnomocnictwa.