Partnerzy serwisu:
W praktyce obrotu gospodarczego przyjęte jest, że zamawiający powinien wymagać od pełnomocnika wykonawcy co najmniej przedstawienia - do wglądu zamawiającemu - oryginału pełnomocnictwa.

Pytanie

Zamawiający zamierza podpisać umowę licencyjną, której przedmiot, w świetle obowiązujących przepisów oraz interpretacji UZP, stanowi zamówienie publiczne. Wartość umowy nie przekroczy 130 000. zł, a zatem udzielenie zamówienia zostało wyłączone spod rygoru ustawy Pzp, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Umowa zostanie podpisana tradycyjnie, nie elektronicznie. Osoba wyznaczona ze strony wykonawcy do podpisania umowy nie figuruje w KRS. Wykonawca przesłał za pośrednictwem maila skan tradycyjnego pełnomocnictwa, które nie jest opatrzone podpisem elektronicznym. Proszę o informację, czy możliwe jest przyjęcie kopii pełnomocnictwa do umowy – czy dla zamawiającego wystarczająca byłaby kopia pełnomocnictwa, potwierdzona przez zamawiającego za zgodność z oryginałem w przypadku udostępnienia wglądu w oryginał? Czy jednak należy wymagać pełnomocnictwa w formie pisemnej lub odpisu notarialnego? Czy możliwe byłoby przyjęcie pełnomocnictwa opatrzonego podpisem elektronicznym w przypadku, gdy umowa została podpisana tradycyjnie?

Odpowiedź

W praktyce obrotu gospodarczego przyjęte jest, że zamawiający powinien wymagać od pełnomocnika wykonawcy co najmniej przedstawienia – do wglądu zamawiającemu – oryginału pełnomocnictwa.

Wyjaśnienie

Przepis art. 96 kc wskazuje, że umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się między innymi na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Tym samym zamawiający przy podpisywaniu umowy powinien mieć pewność, że dana osoba faktycznie jest pełnomocnikiem wykonawcy. Wydaje się, że pewnym potwierdzeniem takiej okoliczności może być przedstawienie przez pełnomocnika: oryginału pełnomocnictwa (który zostanie przekazany zamawiającemu lub z którego zamawiający sporządzi kopię i potwierdzi za zgodność z oryginałem) lub notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 78(1) § 2 kc oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Oznacza to, że pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej jest równoważne pełnomocnictwu udzielonemu w formie pisemnej. Nie ma zatem przeszkód, aby przy umowie zawieranej w postaci pisemnej umocowanie do jej zawarcia zostało udzielone pełnomocnikowi w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.).

Podstawa prawna

Art. 78(1) § 2 oraz art. 96 kc ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

* Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 • Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej kwot unijnych
  1720869631
 • Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Oferta powinna zostać odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. jako niezgodna z warunkami zamówienia. Wyjątkiem od takiego stanowiska będzie sytuacja, w której zamawiający określiłby formularz cenowy jako przedmiotowy środek dowodowy.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Co może zająć komornik?

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy prowadząc egzekucje na wniosek wierzyciela ma obowiązek doprowadzić do jego zaspokojenia kosztem majątku dłużnika. Może też stosować środki i sposoby tylko przewidziane przez prawo.
  Komornik