Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy prowadząc egzekucje na wniosek wierzyciela ma obowiązek doprowadzić do jego zaspokojenia kosztem majątku dłużnika. Może też stosować środki i sposoby tylko przewidziane przez prawo.

Komornik może zajmować rzeczy, prawa rzeczowe, wierzytelności i świadczenia, zajmować ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w przepisach prawa. Jednakże w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

Po skutecznym dokonaniu zajęcia przez komornika ruchomości, wyznaczana jest licytacja publiczna, w toku której może nastąpić sprzedaż rzeczy. Mogą być wyznaczone dwie licytacje. Na pierwszej cena wywołania (najniższa cena za jaką można nabyć rzecz) wynosi 75 proc. wartości rynkowej (ceny oszacowania), na drugiej cena wywołania wynosi 50 proc. ceny oszacowania.

Z sumy uzyskanej ze sprzedaży zaspokaja się wierzycieli i potrąca się też koszty egzekucyjne.

Czy komornik może zająć dom?

Zasadniczo komornik może prowadzić egzekucję z wszystkich ruchomości dłużnika, chyba, że co innego wynika z tytułu wykonawczego. Od tej zasady przepisy prawa przewidują jednak liczne wyjątki, wskazując przedmioty, które z przyczyn humanitarnych i społecznych nie podlegają egzekucji.

Komornik może skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika. Po zajęciu i upływie terminu na zapłatę długu komornik dokonuje, na wniosek wierzyciela opisu i oszacowania nieruchomości, w której biegły sądowy wycenia nieruchomość i określa jej wartość rynkową. Cena wywołania w nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi ? sumy oszacowania, a w drugiej licytacji 2/3 sumy oszacowania. Komornik prowadzi licytacje do momentu uzyskania najwyższej ceny za nieruchomość (zakończenie licytacji), dalsze czynności związane z udzieleniem przybicia, przysądzenia własności prowadzi Sąd.

Czy komornik może zająć konto i wynagrodzenie?

Kolejnymi sposobami egzekucji są: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych np. z ZUS i KRUS, rachunku bankowego, czy innych wierzytelności, w tym przysługujących od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego podatnika.

O każdej czynności zajęcia składnika majątku dłużnika, komornik ma obowiązek go zawiadomić, a także podmiot który wypłaca dłużnikowi wynagrodzenie, świadczenie, wierzytelność itd.

Ile komornik może zabrać z pensji w 2023?

Przy egzekucji z wynagrodzenia, świadczeń oraz wierzytelności przewidziane zostały kwoty, które nie podlegają egzekucji w całości lub w części. I tak w przypadku wynagrodzenia za pracę wolna od egzekucji jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie dotyczy egzekucji świadczeń alimentacyjnych), a egzekucja może być prowadzona do 50% wynagrodzenia (w przypadku egzekucji alimentów do 3/5 wysokości wynagrodzenia). Podobnie jest w przypadku skierowania egzekucji do świadczeń emerytalno-rentowych, wolne od egzekucji są kwoty minimalnych świadczeń, a egzekucja może być prowadzona do 25% wysokości świadczenia (nie dotyczy egzekucji świadczeń alimentacyjnych). Przy egzekucji z rachunku bankowego wolna od egzekucji w każdym miesiącu jest kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę za pełny etat. Nadwyżka w całości podlega egzekucji. Zwolnione od egzekucji w całości są także liczne świadczenia i zasiłki np. świadczenie 500+, zasiłki z pomocy społecznej.