Partnerzy serwisu:
Wskazaną omyłkę należy poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Pytanie

W postępowaniu prowadzonym w trybie art. podstawowym bez negocjacji w formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany był do wskazania ceny oferty brutto na podstawie następującego działania: cena brutto oferty: 18 480 godzin x......zł (cena za 1 godzinę brutto) =.......zł, w tym....% VAT. W formularzu oferty Wykonawca dokonał następujących obliczeń: 18 480 godzin x 34,50 (cena za 1 godzinę brutto) = 646 800,00 zł, VAT – zwolniony. Z prawidłowego przemnożenia 18 480 x 34,50 wartość oferty winna wynosić: 637 560,00 zł. Liczba godzin – 18 480 jest prawidłowa. Dysponujemy tylko taką informacją z formularza ofertowego. Dzieląc wartość oferty przez liczbę godzin wychodzi, że wykonawca miał na myśli 35 zł za 1 godzinę. Czy powinniśmy odrzucić ofertę czy dokonać poprawy oczywistej omyłki rachunkowej?

Odpowiedź 

Wskazaną omyłkę należy poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

Z podanego opisu sposobu obliczenia ceny oferty wynika, że cena oferty miała stanowić wynik następującego działania 18 480 godzin x ….zł (cena za 1 godzinę brutto) = …. zł (cena oferty brutto). Dla ustalenia ceny oferty brutto w pierwszej kolejności niezbędne było wskazanie ceny jednostkowej.

Zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny oferty cena oferty brutto stanowi wynik określonego działania matematycznego. Z opisu nie wynika, że wykonawca ma najpierw wskazać w ofercie cenę oferty brutto i na jej podstawie ustalić cenę jednostkową. Omyłka ma więc charakter oczywisty, ponieważ została ustalona podczas sprawdzania obliczenia zgodnie z podanym sposobem obliczenia ceny. Istnieje zatem możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia Wskazana cena brutto stanowi oczywista omyłkę rachunkową, gdyż iloczyn ceny jednostkowej i liczby 18 480 stanowi inną wartość niż wskazana przez wykonawcę.

Omyłkę należy poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Podstawa prawna

Art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

* Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce. 

 • Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają od wykonawców przedstawienia dowodów wykonania zapłaty na rzecz podwykonawców, jedynie w kontraktach dotyczących robót budowlanych, których termin wykonania przekracza 12 miesięcy.
  1720869631
 • Czy komornik może zająć konto Revolut?

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy dokonuje zajęcia rachunków bankowych elektronicznie za pośrednictwem systemu Ognivo. Komunikacja pomiędzy bankami a komornikiem sądowym odbywa się elektronicznie.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Ile komornik może zająć dłużnikowi na rachunku bankowym?

  Vademecum wiedzy
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy, co do zasady, nie może zająć dłużnikowi na rachunku bankowym wszystkich środków pieniężnych. Wyjątek stanowi np. egzekucja świadczeń alimentacyjnych, kiedy zajęcie komornika sądowego obejmuje wszystkie środki na rachunku bankowym (nie ma kwoty wolnej od egzekucji).
  Komornik