Partnerzy serwisu:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego musi pamiętać, że termin udostępnienia przez zamawiającego protokołu z postępowania został określony w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Określenie terminu udostępnienia protokołu z postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Zgodnie z art. 74 ust. 2, załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że:

1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,

2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków

– przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

Uwzględniając powyższe, przykładowo, wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej cenny zamawiający może udostępnić dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne.

Powyższe wynika z faktu, że protokół postępowania, jako odrębny dokument, tworzony przez zamawiającego jest podstawowym elementem dokumentacji postępowania, natomiast wszystkie istotne dla przebiegu postępowania dokumenty wytworzone przez zamawiającego czy otrzymane od wykonawców albo w związku z postępowaniem stanowią załączniki do protokołu.

Udostępnienie protokołu z postępowania wraz z załącznikami przed wyborem najkorzystniejszej oferty stanowi naruszenie art. 74 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin na wniesienie odwołania w prawie zamówień publicznych

W praktyce udzielania zamówień publicznych uzyskanie protokołu z postępowania lub załączników do protokołu powoduje, że rozpoczyna biec termin na wniesienie odwołania w zakresie wynikającym z otrzymanych dokumentów.

Powyższe wynika z faktu, że termin na wniesienie odwołania rozpoczyna biec od momentu powzięcia przez potencjalnego odwołującego informacji zawartych w przekazanym protokole (zgodnie z art. 515 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Na późniejszą czynność wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawca, który otrzymał protokół z postępowania przed rozstrzygnięciem postępowania zmuszony jest wnieść odrębne odwołanie, aby nie utracić prawa do zaskarżenia tej czynności.

W związku z powyższym w większości przypadków żądanie protokołu z postępowania przed rozstrzygnięciem postępowania jest działaniem nieprawidłowym ze strony firmy ubiegającej się o uzyskanie zamówienia publicznego.