Partnerzy serwisu:
W opisanym poniżej przypadku, tzw. "oświadczenie sankcyjne" jest składane jest jedynie przez wykonawcę. Podwykonawca nie jest zobligowany do złożenia "oświadczenia sankcyjnego".

Pytanie

Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp nie jest zobowiązany (może ale nie musi) badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia z art. 108 i 109 ustawy Pzp. Nie chcę badać w tym zakresie podwykonawców. Czy jednak w tym zakresie (ww. przesłanki sankcyjnej) istnieje obligatoryjny obowiązek badania podwykonawców (w szczególności chodzi o udział w ponad 10% zamówienia) i na jakiej podstawie ustawy Pzp musimy żądać oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp (wiadomo na określonym wzorze bo w JEDZ tego nie ma), jeśli innych dokumentów podmiotowych na brak podstaw do wykluczenie nie żądamy?

Odpowiedź

W opisanym przypadku, tzw. „oświadczenie sankcyjne" jest składane jest jedynie przez wykonawcę. Podwykonawca nie jest zobligowany do złożenia „oświadczenia sankcyjnego". W omawianym oświadczeniu to wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia, jak również wskazuje, że w przypadku, gdy ponad 10% wartości zamówienia przypada na podwykonawców to wobec nich również nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia.

Autor chciałby podkreślić, że w stosunku do „oświadczeń sankcyjnych" urząd Zamówień Publicznych stworzył osobną zakładkę pod nazwą „Ukraina", gdzie znajdują się pytania odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia jak również wzory oświadczeń. Warto więc dla szerszego zapoznania się z tematem wejść na stronę UZP pod TEN LINK link.

Podstawa prawna

Art. 125, art. 462 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

* Marta Mikulska-Nawacka -doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych