Partnerzy serwisu:
Komornik posiada liczne uprawnienia do dokonywania szeregu czynności egzekucyjnych. Prowadzi egzekucje na wniosek wierzyciela i na podstawie oryginału tytułu wykonawczego, który najczęściej stanowi wyrok lub nakaz sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności może określać, że tytuł wykonawczy nadaje się do egzekucji w ograniczonym zakresie, a nie w całości.

Do czego komornik ma prawo?

Komornik ma prawo do:

1) wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, a także wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

2) wykonywania postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

Komornik ma także prawo dokonywać doręczeń zawiadomień sądowych, pism procesowych i innych dokumentów na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd.

Ponadto komornik sporządza protokół stanu faktycznego oraz na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Zadaniem komornika sądowego przede wszystkim jest wyegzekwowanie należności lub doprowadzenie do wykonania innego obowiązku o charakterze niepieniężnym na rzecz wierzyciela. Egzekucja skierowana jest przeciwko dłużnikowi i jego majątkowi.

Co może zająć komornik?

1) wynagrodzenie za pracę – zgodnie z prawem, to pracodawca dokonuje potrącenia wynagrodzenia w granicach określonych przepisami Kodeksu pracy (egzekucja może być prowadzona do wysokości 50% wynagrodzenia, z wyłączeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia, która jest zwolniona z egzekucji, jednak nie dotyczy to egzekucji na poczet alimentów);

2) emeryturę, rentę, i inne świadczenia np. z ZUS, KRUS. Organ emerytalno- rentowy dokonuje potrącenia z powyższego świadczenia w wysokości ? tego świadczenia, wyłączona jest również egzekucja ze świadczenia minimalnego, określonego przepisami prawa. Powyższe nie dotyczy również egzekucji na poczet alimentów;

3) ruchomości czyli np. samochód;

4) nieruchomości – np. mieszkania, domy, lokale usługowe, grunty, w tym rolne; 5) rachunek bankowy, w tym również rachunek oszczędnościowy, przy czym kwota wolna od potrąceń w skali miesiąca wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto; 6) wierzytelności takie jak należności z tytułu nadpłaty podatku w urzędzie skarbowym czy wierzytelności z umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu.

Czego nie może zająć komornik?

Jednakże zgodnie z przepisami prawa egzekucji nie podlegają niektóre świadczenia np.: świadczenia 500 plus, alimenty, świadczenia z pomocy społecznej, a także niektóre ruchomości, niektóre rzeczy codziennego użytku niezbędne dłużnikowi do życia i pracy. Ponadto komornik sądowy ma prawo do wydania wierzycielowi nieruchomości, której dłużnik nie chce wydać, czyli może przeprowadzić popularną eksmisje. Komornik także może dokonać wydania ruchomości wierzycielowi.

 • Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje tryb przetargu nieograniczonego jako trybu podstawowego, którego zastosowania nie wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności określonych przepisami tej ustawy. Zastosowanie innych trybów - w tym: negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego - wymaga ziszczenia się okoliczności wskazanych w przepisach ustawy PZP.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

  zamówienia publiczne
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.
 • Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

  Zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Nie istnieją podyktowane jakimikolwiek przepisami prawa sformułowania, które dla swojej ważności powinny zawierać referencje.