Partnerzy serwisu:
Nie istnieją podyktowane jakimikolwiek przepisami prawa sformułowania, które dla swojej ważności powinny zawierać referencje.

Pytanie

Wykonawca w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania dwóch robót budowlanych wymienionych w wykazie robót przedłożył dwa poświadczenia (wskazujące wykonawcę, zakres robót, termin, kwotę), w których wskazano: 1. Jako zamawiający poświadczamy, że prace wykonane przez firmę xyz zostały zrealizowane terminowo, w określonym w umowie/zleceniu budżecie i zakresie. 2. Jako zamawiający poświadczamy, że prace wykonane przez firmę xyz zostały zrealizowane terminowo oraz zgodnie z umową. Czy takie poświadczenia są wystarczające, aby uznać, iż ich wystawca potwierdził należyte wykonanie umów w myśl rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, a tym samym potwierdził spełnienie warunku udziału?

Odpowiedź

Tak, takie referencje wystarczą, aby uznać, że wykonawca właściwie zrealizował zamówienie.

Wyjaśnienie

Nie istnieją podyktowane jakimikolwiek przepisami prawa sformułowania, które dla swojej ważności powinny zawierać referencje. Muszą one oczywiście potwierdzać prawidłową realizację wcześniejszego zamówienia, ale nie ma katalogu sformułowań, które pozwoliłyby uznać, że zamówienie faktycznie było wykonane należycie. Potwierdza to choćby fakt, że czasem za referencję mogą uchodzić protokoły odbiorów końcowych, gdzie brak co do zasady sformułowań ocennych. Moim zdaniem należy także uznać, że sama okoliczność, iż referencja nie zawiera żadnych negatywnych stwierdzeń dotyczących opóźnień w realizacji, niezgodność z umową art., może przesądzać o tym, że zamówienie zostało należycie zrealizowane.

Potwierdzeniem tego może być orzeczenie KIO z 16 lipca 2019 r. (sygn.. akt KIO 1274/19) cyt.:

„(…) brak sformułowania »wykonywane prawidłowo« czy znaczeniowo tożsamych – skład orzekający Izby wskazuje, że brak tego rodzaju sformułowań nie dyskwalifikuje dokumentu jako potwierdzającego należyte wykonanie dostawy lub usługi. Podnieść należy, że potwierdzenie przez odbiorcę, że używa aplikacji / rozwiązania stanowi potwierdzenie realizacji celu zamówienia, a fakt, że potwierdzenie to nie zawiera zastrzeżeń pozwala uznać, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a tym samym należycie".

Z kolei zgodnie z wyrokiem KIO z 7 czerwca 2018 r. (sygn.. akt KIO 1038/18) „Żaden przepis ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ani rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zawiera wymagania, aby dokument referencyjny zawierał stwierdzenie »należyte wykonanie umowy«. Potwierdzać należyte wykonanie umowy mogą również inne równoznaczne stwierdzenia. Oświadczenie o wykonaniu zobowiązania przez wykonawcę zgodnie z umową jest równoznaczne z potwierdzeniem należytego wykonania (arg. Z art. 354 § 1 k.c.)".

Mimo, że wyroki wydano na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy Pzp, to w świetle obecnej nadal pozostają aktualne.

Warto też pamiętać, że zamawiający, który ma wątpliwości w zakresie dokumentów wystawionych przez inne podmioty, które wykonawca złożył w postępowaniu, może zwrócić się ze swoim zapytaniem bezpośrednio do tych podmiotów.

Podstawa prawna

ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – specjalista ds. zamówień publicznych