Partnerzy serwisu:
Zamówienie powyżej 50 mln zł bez opinii Prokuratorii Generalnej: Jak postąpić i jakie są sankcje za pominięcie wymogu art. 18 ust. 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej RP.

Pytanie

W jaki sposób powinien zachować się zamawiający, jeśli wartość zamówienia przekraczała 50 mln zł i zamawiający przeprowadził całą procedurę związaną z udzieleniem zamówienia, w wyniku czego zawarł umowę o wartości 60 mln zł z pominięciem uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej? Jakie są sankcje za brak wystąpienia do prokuratorii Generalnej na postawie art. 18 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej RP?

Odpowiedź

Ustawodawca nie przewidział szczególnej sankcji w sytuacji, gdy powyższy obowiązek nie zostanie wykonany.

Wyjaśnienie

Zgodnie z ustawą o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy dotyczących zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 50 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem dokumentów zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia albo opisu potrzeb i wymagań nie jest wymagane (art. 18 ust. 2 ustawy o PGRP). Jednakże ustawodawca nie przewidział szczególnej sankcji w sytuacji, gdy powyższy obowiązek nie zostanie wykonany. Również niezastosowanie się do opinii nie jest obarczone żadną sankcją, gdyż opinia Prokuratorii Generalnej nie jest wiążąca. Jedynie osoby odpowiedzialne za działanie podmiotów reprezentujących Skarb Państwa mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 22 czerwca 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2100).

Karol Jaworski – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych