Partnerzy serwisu:
Jak postąpić z częścią zamówienia bez ofert i czy stosować ustawę Pzp dla zamówień krajowych czy progów unijnych?

Pytanie

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na jedną z części nie złożono ofert. Wartość tej części jest niższa niż progi unijne. Czy wobec faktu, iż przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami wyszczególnionymi w art. 11 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp, do nowego postępowania na tę część w ogóle nie stosuje się ustawy czy może należy udzielić zamówienia na podstawie ustawy w trybie przewidzianym dla tzw. zamówień krajowych? A może jednak zgodnie z pierwotnym zamówieniem tryb określony dla progów unijnych? 

Odpowiedź

W opisanej sytuacji, przeprowadziłbym na tę część zamówienia kolejne postępowanie w trybie konkurencyjnym, jednak teraz z uwagi na wartość zamówienia tej części, która jest poniżej progów unijnych, w reżimie przepisów ustawy Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

Wyjaśnienie

W pytaniu nie ma szczegółów, dlaczego mimo że dane zamówienia było wyłączone ze stosowania ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa PZP"), zamawiający przeprowadził postępowanie zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Jeśli jednak pierwotne postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą PZP, na tę cześć zamówienia, na które nie wpłynęła oferta, ponownie przeprowadziłbym postępowanie zakupowe zgodnie z przepisami Ustawy PZP. Rekomendowałbym, aby to postępowanie zostało przeprowadzone w trybie konkurencyjnym (tryb podstawowy), jednak teraz z uwagi na wartość zamówienia tej części, która jest poniżej progów unijnych, przeprowadziłbym to postępowanie zgodnie z przepisami ustawy PZP w reżimie przepisów zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

Kiedy zamawiający przeprowadził postępowanie z podziałem na części (których wartość oszacował łącznie na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy PZP) i co do jednej z nich nie udało się wyłonić wykonawcę to w takiej sytuacji, kiedy zamawiający planuje nowe zamówienie obejmujące tylko tę część, w której nie został wyłoniony wykonawca, wartością zamówienia jest tylko ta część nierozstrzygnięta, a nie łączna wartość części zamówienia z postępowań, w których wybrano wykonawców oraz wartość tej części z ponawianego postępowania. Zamówienia, w stosunku, do których nie wybrano najkorzystniejszych ofert traktuje się, jako zamówienie odrębne i wartość ich nie łączy się z zamówieniami już udzielonymi. Dlatego w opisanej sytuacji w pytaniu, wartością zamówienia jest wartość tylko tej części zamówienia, która nie została rozstrzygnięta. Nie ma w tym przypadku obowiązku łącznego oszacowania wartości zamówień, które już są udzielone z zamówieniem, które teraz ma zostać udzielone. Łącznemu oszacowaniu powinny podlegać te zamówienia (przy założeniu, że są takiego samego rodzaju lub przeznaczenia i mogą być wykonane przez tych samych wykonawców), które są planowane do przeprowadzenia. Nie sumuję się zamówień planowanych, z tymi, które już zostały udzielone.

Powyższą interpretację potwierdza również Urząd Zamówień Publicznych w artykule „Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP" (Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 4/2011, źródło: – www.uzp.gov.pl). Autor tej publikacji wskazał, że:

„Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia. W celu wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem. Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia." Pomimo, że ta interpretacja dotyczy poprzedniej ustawy, to z uwagi, iż Ustawa PZP jeśli chodzi o zasady szacowania wartości zamówienia ma zasadniczo te same zasady, można tę interpretację, stosować również do Ustawy PZP".

Podstawa prawna

30 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Daniel Szczęsny – radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, autor artykułów i opracowań w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradca obsługujący postępowania przetargowe prowadzone przez klientów publicznych