Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje tryb przetargu nieograniczonego jako trybu podstawowego, którego zastosowania nie wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności określonych przepisami tej ustawy. Zastosowanie innych trybów - w tym: negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego - wymaga ziszczenia się okoliczności wskazanych w przepisach ustawy PZP.

Negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielania zamówień publicznych

Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem jest możliwe w przypadkach określonych w art. 153 ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotnym elementem procedur przewidzianych dla trybu negocjacji z ogłoszeniem jest ograniczenie zakresu prowadzonych negocjacji, które nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert i ich wag, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie oraz w opisie potrzeb i wymagań (zgodnie z art. 164 ustawy PZP).

W związku z powyższym ogłoszenie o rozpoczęciu procedury negocjacji z ogłoszeniem – publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej – musi zawierać zapisy, które po przeprowadzonych negocjacjach nie ulegną zmianie.

W trakcie negocjacji nie ustala się warunków oferty a jedynie zapisy jakie zamawiający po zakończonych negocjacjach ustali w Zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej. Wykonawcy mają możliwość po negocjacjach wnosić odwołania na zapisy Zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej. 

Reasumując:

– tryb negocjacji z ogłoszeniem nie daje możliwości prowadzenia negocjacji po złożeniu oferty ostatecznej, 

– tryb negocjacji pozwala w ramach prowadzonej procedury poznać propozycje wykonawców uczestniczących w postępowaniu odnośnie warunków realizacji zamówienia – daje również możliwość odniesienia się przez wykonawców do propozycji zamawiającego, 

– w trybie negocjacji z ogłoszeniem zakres zmian wprowadzanych przez zamawiającego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia jest znacznie mniejszy niż w przypadku dialogu konkurencyjnego.

Dialog konkurencyjny: pomocny przy skomplikowanych zamówieniach

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamawiający może ograniczyć ilość podmiotów, których zakwalifikuje do udziału w dialogu.

Powyższe ma umożliwić sprawne przeprowadzenie procedury dialogu poprzez udział w procedurze wyłącznie wykonawców, którzy w największym stopniu wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP w przypadku zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego zamawiający może omawiać z zaproszonymi wykonawcami wszystkie warunki zamówienia.

Po przeprowadzeniu dialogu zamawiający doprecyzowuje/modyfikuje/uzupełnia opis potrzeb i wymagań tak aby przedmiot zamówienia najbardziej spełniał potrzeby zamawiającego.

Reasumując:

– Zasadniczym elementem wyróżniającym tryb dialogu konkurencyjnego jest znacznie szerszy zakres prowadzonego z wykonawcami dialogu niż możliwy zakres negocjacji prowadzonych z wykonawcami zaproszonymi do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

– W trybie dialogu konkurencyjnego zamawiający ma znacznie szersze możliwości zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia niż w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub innych trybach konkurencyjnych przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony).

– W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego zamawiający może dokonać wszelkich zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia, które prowadzą do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.

Zalety dialogu konkurencyjnego

Dodatkową zaletą trybu dialogu konkurencyjnego, istotną przy udzielaniu skomplikowanych zamówień jest możliwość prowadzenia kilku rund dialogu z poszczególnymi wykonawcami. Należy jednak przestrzegać zasady, iż wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. Dialog jest prowadzony do momentu, gdy zamawiający stwierdzi, że jest w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.

Tryb dialogu konkurencyjnego ze swej istoty nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego przewidzianą do częstego stosowania przez poszczególnych zamawiających. Jego istotną zaletą jest możliwość stosowania do szczególnie skomplikowanych przedmiotów zamówienia, gdzie prawo zamawiającego do znacznego zmodyfikowania przedmiotu zamówienia po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami ma pierwszoplanowe znaczenie. Dzięki dialogowi prowadzonemu z wykonawcami zamawiający może poznać możliwości rynku w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i wybrać sposób realizacji najbardziej odpowiadający jego potrzebom maksymalizując elastyczność procedury udzielenia zamówienia publicznego.