Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy po wszczęciu postępowania egzekucyjnego ustala i gromadzi informacje o majątku dłużnika. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, to komornik umorzy postępowanie wobec bezskuteczności egzekucji.

Nie oznacza to jednak, że dłużnik nie ma już długu. Dług pozostaje i zazwyczaj powiększa się o koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które okazało się bezskuteczne. Koszty te wykłada wierzyciel, który ma prawo do ich odzyskania. Nie jest zatem w interesie dłużnika unikanie egzekucji i ukrywanie majątku przed wierzycielem i komornikiem. Wierzyciel obecnie ma 6 lat (poprzednio 10 lat) na ponowne wystąpienie do komornika w celu wszczęcia egzekucji.

Umorzenie egzekucji komorniczej – czy dług znika?

Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego, a następnie jego umorzenie z powodu bezskuteczności egzekucji przerywa bieg przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Co oznacza, iż po umorzeniu postępowania bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od nowa, a każda kolejna bezskuteczna egzekucja go ponownie przerwie.

Rejestr Zadłużonych i konsekwencje bezskutecznej egzekucji

Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji komornik sądowy jest zobowiązany do ujawnienia tego faktu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Krajowy Rejestr Zadłużonych jest jawny. W Rejestrze gromadzi się m.in. informacje:

* osób oraz podmiotów, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

* osób i podmiotów, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności,

* osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące,

Ponadto po umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji, wierzyciel jest uprawniony do wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika. Dłużnik składa wykaz majątku przed sądem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W sytuacji, kiedy dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się na wezwanie sądu albo kiedy się stawi i odmówi złożenia wykazu majątku, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt do miesiąca.