Partnerzy serwisu:
Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Dokumenty zamówienia a dokumentacja postępowania: definicje i różnice

Wobec powyższego jeżeli zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części to dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie przyczyn decyzji zamawiającego. Przez dokumenty zamówienia, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych należy rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacji warunków zamówienia. Podstawową i charakterystyczną cechą wszystkich dokumentów zamówienia jest to, że są one znane każdemu potencjalnemu wykonawcy – oznacza to, że są to dokumenty dostępne każdemu zainteresowanemu wykonawcy. Dokumenty zamówienia należy odróżnić od pojęcia „dokumentacji postępowania o udzielnie zamówienia" czy „dokumentowania przebiegu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego" – te pojęcia bowiem mają szersze znaczenie i dotyczą wszystkich dokumentów jakie w ramach postępowania powstały tj. zarówno dokumentów zamówienia jakie zostały udostępnione, lub do których odwołuje się zamawiający, ale równie do wszystkich innych dokumentów wytworzonych przez zamawiającego albo dostarczonych zamawiającemu w związku z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do protokołu postępowania i do załączników do tego protokołu.

Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej: Konsekwencje braku uzasadnienia decyzji o niedokonaniu podziału zamówienia na części

W wyroku z dnia 9 stycznia 2023 r. skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej ustalił, że brak podania uzasadnienia powodów dla których zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części jest zdarzeniem pierwotnym i zarzutem pierwotnym w stosunku do zarzutu zaniechania podziału zamówienia na części. Wykonawca Odwołujący ma słuszność co do braku podania w dokumentach zamówienia powodów zaniechania podziału zamówienia na części. Dopiero w okolicznościach zapoznania się z uzasadnieniem zaniechania podziału zamówienia na części będzie miał sposobność do ponoszenia zarzutu zaniechania podziału zamówienia na części z uwagi na naruszenie zasad prawa zamówień publicznych.

Brak wiedzy po stronie Odwołującego o powodach niedokonania podziału zamówienia na części skutkuje zasadnością zarzutu odnoszącego się do naruszenia przepisów art. 91 ust. 2 Prawa zamówień publicznych przez zamawiającego.