Partnerzy serwisu:
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Pytanie

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym przez gwaranta i wykonawcę (również podpis kwalifikowany)?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zatem gwarancja wadialna wystawiona w formie elektronicznej przez gwaranta powinna zostać w takiej samej postaci przekazana zamawiającemu. Nie jest tutaj konieczny ani wymagany podpis wykonawcy. Jednak z drugiej strony uważam, że sam fakt opatrzenia gwarancji podpisem wykonawcy nie czyni dokumentu nieważnym. Oczywiście warunek jest taki, że zamawiający jest w stanie zweryfikować podpis gwaranta. Jeśli więc weryfikacja podpisu elektronicznego gwaranta przebiega pomyślnie, to jestem zdania, że dokument wadium nadal ma przymiot oryginału.

Podstawa prawna

Art. 97 ust. 10 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.

 • Czy komornik może wejść do domu dłużnika?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  W toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy dokonuje szeregu czynności. Czynności te można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią czynności podejmowane w kancelarii komorniczej, a drugą grupę stanowią czynności podejmowane w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w przypadku dłużników prowadzących działalność gospodarczą.
  Komornik
 • Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje tryb przetargu nieograniczonego jako trybu podstawowego, którego zastosowania nie wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności określonych przepisami tej ustawy. Zastosowanie innych trybów - w tym: negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego - wymaga ziszczenia się okoliczności wskazanych w przepisach ustawy PZP.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

  odpady komunalne
  Magdalena Kossak-Tabor
  Analiza związana z wymogiem systemu monitoringu
  Do sortowni MPO Łódź trafia mniej śmieci, ale więcej jest odzyskiwane