Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy oprócz czynności egzekucyjnych wykonuje również czynności nieegzekucyjne. Istotną czynnością z punktu widzenia spadkobierców jest czynności spisu inwentarza po zmarłym spadkodawcy.

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Kto sporządza spis inwentarza?

W związku z powyższym jeżeli spadkodawca pozostawił długi spadkowe to istotne jest aby spadkobiercy zadbali o sporządzenie spisu inwentarza, który określi wysokość stanu czynnego spadku tj. majątku, który pozostawił spadkodawca oraz stanu biernego spadku tj. długów spadkowych oraz dającą się wyliczyć w oparciu o stan czynny i bierny spadku – wartość czystego spadku, która może być dodatnia lub ujemna.

Kto może wystąpić o sporządzenie spisu inwentarza?

Z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza może wystąpić osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą. Ponadto może wystąpić uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Gdzie złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

W postępowanie w przedmiocie spisu inwentarza komornik sądowy dokonuje ustaleń majątku i długów spadkodawcy. W ramach postępowania komornik dokonuje spisu majątku ruchomego. W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów, oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich. Wartość przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a wysokość długów spadkowych – według stanu z chwili otwarcia spadku tj. dnia śmierci spadkodawcy. Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe. W spisie inwentarza komornik wykazuje też wartość stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. W przypadku ustalenia nieruchomości komornik powołuje biegłego uprawnionego do szacowania nieruchomości tak jak w przypadku egzekucji z nieruchomości.

O terminie sporządzenia spisu inwentarza komornik zawiadamia wnioskodawcę oraz uczestników postępowania o sporządzenie spisu inwentarza, a także spadkobiercę i zapisobiercę windykacyjnego, których miejsce pobytu jest znane, jak również wykonawcę testamentu, tymczasowego przedstawiciela, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Niestawiennictwo tych osób nie wstrzymuje czynności.

 • Jak szacować wartość usług cateringowych?

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Doktryna i orzecznictwo wypracowało jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem na usługi
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

  Zamówienia publiczne
  Krzysztof Hodt
  W praktyce obrotu gospodarczego przyjęte jest, że zamawiający powinien wymagać od pełnomocnika wykonawcy co najmniej przedstawienia - do wglądu zamawiającemu - oryginału pełnomocnictwa.
 • Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik posiada liczne uprawnienia do dokonywania szeregu czynności egzekucyjnych. Prowadzi egzekucje na wniosek wierzyciela i na podstawie oryginału tytułu wykonawczego, który najczęściej stanowi wyrok lub nakaz sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności może określać, że tytuł wykonawczy nadaje się do egzekucji w ograniczonym zakresie, a nie w całości.
  Komornik