Partnerzy serwisu:
Doktryna i orzecznictwo wypracowało jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem na usługi

Pytanie

W planie zamówień na rok 2023 mam zaplanowane przeprowadzenie postępowania w IV kwartale na usługi cateringu w 9 częściach (posiłki jednodaniowe dla Noclegowni; dwudaniowe obiady z dostarczeniem dla mieszkańców, którzy nie są ich w stanie przygotować; jednodaniowe posiłki dla uczestników Środowiskowych Domów; dwudaniowe obiady dla mieszkańców Mieszkań Chronionych, które będą realizowane od 01.01.2024 do 31.12.2024r.) – orientacyjna wartość szacunkowa ok 2 200 000 PLN, procedurę (usługi społeczne) mam przeprowadzić zgodnie z art. 275 pkt 2). W marcu br. dowiedziałam się, że dostaliśmy środki na realizację programu ochrony przeciw przemocy dla osób starszych w okresie od IV -XII 2023, którego częścią jest usługa cateringu na planowane seminaria oraz spotkania edukacyjno-informacyjne, usługa ta będzie zbliżona do typowego cateringu konferencyjnego jej wartość szacunkowa to ok 23 000 PLN. Mam wątpliwość czy usługę cateringu w programie powinnam połączyć z zaplanowanymi już 9 w/w częściami, czy jednak traktować ją jako odrębne zamówienie i odrębnie szacować?

Odpowiedź

Wartości usług cateringowych zaplanowanych w określonej perspektywie czasowej (dotąd nieudzielonych), należy szacować łącznie. Nie ma jednak przeszkód do udzielenia zamówienia w części o wartości 23 000 zł z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 tej ustawy.

Wyjaśnienie

Doktryna i orzecznictwo wypracowało jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem na usługi. Nie ma wątpliwości, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: tożsamości przedmiotu, czasu i wykonawcy, oraz przewidywalność udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej.

Przy ocenie tożsamości zamówień fundamentalne znaczenie ma ich przewidywalność w chwili udzielenia zamówienia. Powyższe zostało uregulowane przez ustawodawcę w treści art. 36 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi o tym, że jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia (ale przed wszczęciem postępowania) nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. W opisanej sytuacji, doszło do takiej zmiany okoliczności – zakres usług cateringowych planowanych do udzielenia w określonej perspektywie czasowej został poszerzony o „kolejną część zamówienia". Tym samym, szacunkowa wartość obejmuje wszystkie części aktualnie planowane do udzielenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do udzielenia zamówienia na określoną jego część z zastosowaniem procedury właściwej dla wartości danej części zamówienia jeżeli:

* jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, oraz

* łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

W przedmiotowej sytuacji, pełen zakres zamówienia szacowany jest na ok. 2 223 000 zł. Część procedowana zgodnie z ustawą Pzp to 2 200 000 zł. Część zamówienia, wyodrębniona z procedury to natomiast 23 000 zł. Bazując na takich założeniach, część o wartości 23 000 zł, może zostać udzielona bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Wyłączenie stosowania ustawy Pzp odbywa się wówczas na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1, art. 36 ust. 2, art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

* Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.