Partnerzy serwisu:
Przypadek odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania.

Pytanie

Prowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze odwróconej (art 139 ustawy Pzp). Na skutek częściowego uwzględnienia odwołania KIO nakazało dokonać odrzucenia oferty wykonawcy X na podstawie art. 226 pkt 14 ustawy Pzp oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Poza ofertą wykonawcy X wpłynęła także oferta wykonawcy Y, jednakże zaproponowana cena przewyższa znacznie kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy w takiej sytuacji chcąc pozostać w zgodzie w wyrokiem KIO jak i ustawą Pzp zamawiający odrzucając ofertę wykonawcy X może unieważnić postępowanie na podstawie art 255 pkt 3? Czy też powinien z uwagi na sentencję orzeczenia KIO zwrócić się o złożenie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych i dopiero później odrzucić ofertę. Nie ma sensu badać oferty Y jeśli już cena w niej wskazana jest poza możliwościami finansowymi zamawiającego, a nie jest możliwe zwiększenie środków na sfinansowanie danej dostawy.

Odpowiedź

W mojej ocenie zamawiający powinien unieważnić postępowanie bez wcześniejszego wzywania wykonawcy Y do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Wyjaśnienie

Zgadzam się z tym, że pozbawione byłoby racjonalności badanie wykonawcy pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w sytuacji, gdy zamawiający i tak będzie zmuszony unieważnić postępowanie. Takie działanie przeczyłoby ekonomice postępowania i narażałoby wykonawcę na poniesienie zbędnych kosztów chociażby w postaci pracy osoby, która musiałby przygotować odpowiedź na wezwanie zamawiającego wystosowane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

Przepis art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Skoro w postępowaniu pozostała jedna ofert, to można uznać, że potencjalnie jest to oferta najkorzystniejsza. W przypadku, gdy jej cena przekracza budżet zamawiającego i brak jest możliwości jego zwiększenia, zamawiający musi unieważnić postępowanie.

Podstawa prawna

Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych