Partnerzy serwisu:
Wymagania dotyczące umowy spółki i oświadczenia według art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Ofertę składa spółka cywilna. Ofertę podpisują obaj wspólnicy tej spółki. Czy muszę żądać od nich umowy regulujących działalność spółki, jeśli tak to na jakim etapie? Czy wspólnicy powinni mają złożyć oświadczenie z art 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie musi żądać od spółki cywilnej umowy spółki.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum ma zatem obowiązek złożyć z ofertą właśnie pełnomocnictwo.

Stosownie zaś do art. 59 ustawy Pzp jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa regulująca współpracę wspólników spółki cywilnej jest dokumentem niezależnym od umowy spółki.

Spełnienie warunków udziału przez konsorcjum

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, składa się wówczas, gdy zamawiający uzależnił możliwość ubiegania się o zamówienie, od tego, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Zgodnie z regulacjami Pzp, tylko ten spośród wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku, może realizować zakres świadczenia, do wykonania którego wymagane są określone zdolności. Jeżeli więc w postępowaniu nie postawiono wskazanych warunków, oświadczenie nie będzie wymagane. 

Zatem oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp nie trzeba składać w każdym przypadku. Jak czytamy w komentarzu UZP:

„W myśl przepisu art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Jak już wcześniej wskazano, w przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawnieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum łączenie zdolności członków konsorcjum nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia.

W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy".

Podstawa prawna

Art. 117 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców