Partnerzy serwisu:
Gmina może udzielić zamówienia jako zamawiający sektorowy pod warunkiem, że prowadzona działalność z zakresu gospodarki wodnej obejmuje również produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną wody pitnej.

Pytanie

Gmina planuje przeprowadzić postępowanie na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji budowlanej dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie o dł. 30km." Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 520 243,90 zł netto. Zdaniem zamawiającego, gmina udzielając zamówienia na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji spełnia przesłanki art. 5 ust 4 ustawy Pzp, tj. „Działalnością sektorową w zakresie: 1) gospodarki wodnej jest: a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, b) dostarczanie wody pitnej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba że: – produkcja wody pitnej przez zamawiającego sektorowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż określona w art. 5 ust. 4 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz – dostarczanie wody pitnej do sieci uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia zamawiającego i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30% wielkości jego łącznej produkcji, c) związane z działalnością, o której mowa w lit. a i b, działania w zakresie: – projektów dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym, – odprowadzania lub oczyszczania ścieków;" Gmina ma częściowo wybudowaną sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wodę do sieci wodociągowej kupuje od zakładu komunalnego z sąsiedniej gminy i częściowo własną ze studni głębinowej (w około 10%). Na terenie gminy jest wybudowana i działa oczyszczalnia ścieków. Czy zamówienie na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji dla całej inwestycji jest zamówieniem sektorowym? Czy zamawiający może przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę na przedmiotowe zamówienie na podstawie zarządzenia wójta gminy w sprawie zasad udzielania zamówień sektorowych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza progów unijnych? Czy zamawiający nie zalicza się do zamawiających sektorowych i musi przeprowadzić to postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp, gdyż nie przekracza progu unijnego? Czy zamówienie to powinno być umieszczone w planie zamówień publicznych?

Odpowiedź

Gmina może udzielić zamówienia jako zamawiający sektorowy pod warunkiem, że prowadzona działalność z zakresu gospodarki wodnej obejmuje również produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną wody pitnej.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego należy do sektora finansów publicznych. Taki zamawiający publiczny może zostać uznany za zamawiającego sektorowego wyłącznie w zakresie w jakim wykonuje jeden z rodzajów działalności sektorowej. Dla zamówień, które nie służą prowadzeniu działalności sektorowej należy natomiast stosować przepisy właściwe dla zamówień klasycznych.

W przedmiotowych okolicznościach gmina mogłaby prowadzić postępowanie na „działania w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków" (tutaj zamówienie na rozbudowę kanalizacji...) jako zamawiający sektorowy pod warunkiem, że Gmina prowadzi działalność sektorową polegającą na udostępnianiu lub obsłudze stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej oraz dostarczaniem wody pitnej do takich sieci. Należy zatem ustalić, czy Gmina prowadzi działalność, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit a lub b ustawy Pzp. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy Pzp przez dostarczenie i dystrybucję, o których mowa w ust. 4 i pkt 1 należy rozumieć również produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną. 

Podstawa prawna

Art. 223 ust. 1, art. 225, art. 16 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.