Partnerzy serwisu:
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej od lat utrwalony jest pogląd, że wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z braku precyzji treści SWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy.

Pytanie

Zamawiający w PN na wykonanie usług w jednym z załączników do SWZ omyłkowo nie poprawił nazwy zamówienia. W dokumencie jest wykonanie usług w 2023 i 2024 roku, a powinno być wykonanie usług w 2023 roku. Wszystkie pozostałe dane są zgodne i jednoznacznie wskazują jakiego postępowania dotyczą. Omyłkę zamawiający stwierdził, jak wykonawca złożył dokumenty – art. 126 Pzp. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?

Odpowiedź

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej od lat utrwalony jest pogląd, że wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z braku precyzji treści SWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy, który nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędów zamawiającego w sformułowaniu SWZ (w tym jej załączników).

Przykładowo w wyroku z 13 marca 2020 r. (KIO 423/20) KIO podkreśliła, że w razie różnic między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem formularza oferty rozstrzygające znaczenie ma OPZ, a wykonawców nie można obciążać skutkami błędu, który zamawiający popełnił w treści dokumentacji. W tej sprawie Izba orzekła również, iż z „uwagi na niejednoznaczność dokumentacji przetargowej nie można negatywnych konsekwencji błędu Zamawiającego przerzucić na wykonawcę, który literalnie zastosował się do treści Formularza oferty i błędną pozycję uwzględnił w swojej ofercie. (…) W ocenie Izby, oferta złożona pod wpływem błędnego przeświadczenia wykonawcy co do zakresu przedmiotu zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp". [w aktualnym stanie prawnym – art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp].

W opisanej w pytaniu sytuacji omyłkę popełniono, jak rozumiem we wzorze dokumentu podmiotowego, którego nie poprawia się zgodnie z dyspozycją art. 223 Pzp (dot. oferty). Niemniej, w mojej ocenie wszczynanie procedury z art. 128 Pzp w stosunku do tego dokumentu byłoby nadmiarowe, zwłaszcza wobec konsekwencji jakie wynikają z braku/zbyt późnego uzupełnienia. Ponieważ wykonawca zastosował się do wzoru przygotowanego przez zamawiającego, a z całokształtu okoliczności wynika, że złożony dokument – pomimo omyłki w nazwie – dotyczy przedmiotowego postępowania można ograniczyć się do notatki opisującej sytuację ze wskazaniem omyłki na etapie sporządzania SWZ.

Podstawa prawna

Art. 223 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Renata Dzikowska – radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP, obecnie naczelnik w instytucji zamawiającej

 • Prawo do wniesienia odwołania po upływie terminu związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W obowiązującym stanie prawnym, jeżeli zamawiający nie wezwie wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie traci prawa do wniesienia odwołania jako podmiot nieuprawniony.
 • Czy można przeksięgować kwotę wadium?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera zakazu przeksięgowania kwoty wadium z jednego postępowania prowadzonego uprzednio przez zamawiającego na kolejne postępowanie (również o innym przedmiocie), w którym uczestniczy ten sam wykonawca.
 • Czy komornik może wejść na posesję dłużnika podczas jego nieobecności?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy wykonując czynności poza kancelarią komorniczą tj. w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika, może spotkać się z sytuacją, w której nie zastanie w tym miejscu dłużnika, ani żadnego innego domownika. W takim przypadku, kiedy mieszkanie lub dom dłużnika są zamknięte komornik sądowy jest uprawniony do wejścia do nich pod nieobecność dłużnika.
  Komornik