Partnerzy serwisu:
W obowiązującym stanie prawnym, jeżeli zamawiający nie wezwie wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie traci prawa do wniesienia odwołania jako podmiot nieuprawniony.

Termin związania ofertą – co to jest?

Pojęcie „termin związania ofertą" zaczerpnięte jest z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisami KC oferent związany jest stanowiącym ofertę oświadczeniem woli zawarcia umowy złożonym drugiej stronie i w oznaczonym w ofercie terminie nie może zwolnić się z obowiązku zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie. Okres związania ofertą mija wraz z upływem oznaczonego terminu.

Regulacje prawne w zakresie terminu związania ofertą

Powyższe uregulowanie daje prawo wykonawcy do wyznaczenia terminu w jakim realizacja przedmiotu jego oferty jest obowiązująca (wiążąca) na warunkach zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 307 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona. Wskazany przepis ustawy Prawo zamówień publicznych określa maksymalne terminy jakie może wyznaczyć zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgoda wykonawcy na wybór jego oferty po upływie terminu związania

Zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

Jak badać interes we wniesieniu odwołania gdy upłynął termin związania ofertą?

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2023 r. sygn.. akt: KIO 1149/23 Skład orzekający wbrew twierdzeniom Zamawiającego uzasadniał wskazując na fakt, że odwołujący był związany ofertą do dnia 21.02.2023 r. nie oznacza, że nie może on ponieść szkody wskutek zaniechań zamawiającego opisanych w odwołaniu. W ocenie składu orzekającego należy przypomnieć, że zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Z przepisu wynika, że w razie upływu terminu związania ofertą zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy, który złożył najwyżej ocenioną ofertę, do wyrażenia zgody na jej wybór i dopiero w przypadku braku uzyskania od wykonawcy takiej zgody, może zwrócić się w tej sprawie do kolejnego wykonawcy (art. 252 ust. 3 ustawy Pzp). Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie w razie uwzględnienia odwołania przez Izbę, istnieje szansa na to, że zamawiający będzie zobligowany do wezwania odwołującego do wyrażenia zgody na wybór jego oferty mimo upływu terminu związania ofertą i że odwołujący uzyska zamówienie.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów brak związania ofertą nie czyni odwołującego podmiotem nieuprawnionym do wniesienia odwołania, nie pozbawia go interesu we wniesieniu odwołania i nie wyłącza możliwości poniesienia przez niego szkody.