Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy wykonując czynności poza kancelarią komorniczą tj. w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika, może spotkać się z sytuacją, w której nie zastanie w tym miejscu dłużnika, ani żadnego innego domownika. W takim przypadku, kiedy mieszkanie lub dom dłużnika są zamknięte komornik sądowy jest uprawniony do wejścia do nich pod nieobecność dłużnika.

Kiedy komornik może wejść do domu dłużnika pod jego nieobecność?

Warunkiem wejścia do domu dłużnika podczas jego nieobecności jest uzasadniona potrzeba dokonania takiej czynności. Uzasadnioną potrzebą może być np. uporczywe nieodbieranie przez dłużnika korespondencji od komornika, celowe utrudnianie przeprowadzenia czynności w mieszkaniu lub domu dłużnika lub konieczność zajęcia ruchomości znajdujących się na posesji lub w domu dłużnika.

Przymusowe otwarcie mieszkania przez komornika

Przymusowe otwarcie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika musi być poprzedzone ustaleniem, że mieszkanie lub pomieszczenia są zajmowane przez dłużnika, a dłużnik, stosując opór, sprzeciwia się prowadzeniu egzekucji. Przeszukanie mieszkania, rzeczy dłużnika i schowków powinno być poprzedzone wezwaniem dłużnika do udzielenia wyjaśnień dotyczących składników majątku, do których komornik kieruje czynności egzekucyjne.

W przypadku zaistnienia takich okoliczności komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Pomoc Policji przy działaniach komorniczych

Policja udziela komornikowi, na jego wezwanie, pomocy przy czynnościach egzekucyjnych. Policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji.

Dokonywanie czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego w obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Marszałkowską oraz na okrętach wojennych może nastąpić tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Marszałkowskiej.