Partnerzy serwisu:
Zamawiający może wszcząć postępowanie w sprawie zamówienia i wybrać w nim ofertę, nawet jeśli nie ma jeszcze w 100 proc. zabezpieczonych środków w budżecie na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Do postępowania złożona tylko jedna oferta i jej cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Decyzja jest taka, że środki zostaną zwiększone na najbliższej sesji rady gminy (za 3 dni). Czy w takim wypadku mogę wezwać już wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych? Wybór oferty i udzielenie zamówienia będzie już po zabezpieczenie środków – a szybsze działanie pozwoli szybciej na zawarcie umowy z wykonawcą.

Odpowiedź

Tak, zamawiający może w tej sytuacji wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów.

Wyjaśnienie

Zamawiający może wszcząć postępowanie w sprawie zamówienia i wybrać w nim ofertę, nawet jeśli nie ma jeszcze w 100% zabezpieczonych środków w budżecie na sfinansowanie zamówienia. Nie ma natomiast w takiej sytuacji prawa podpisać umowy w sprawie zamówienia. Zawarcie umowy stanowi zaciągnięcie zobowiązania, a dokonanie tej czynności bez pokrycia w budżecie zamawiającego stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Plan finansowy musi zatem zostać zabezpieczony przed podpisaniem umowy z wykonawcą, gdyż niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań w sytuacji nieposiadania środków na ich realizację. 

Z uwagi na powyższe procedowanie z ofertami (ich ocena, składanie dokumentów itp.), jak również wybór oferty najkorzystniejszej, będą dopuszczalne – nawet jeśli zamawiający nie pozyskał jeszcze potrzebnych środków.

Podstawa prawna

Art. 15 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 289).

* Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

 • Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik posiada liczne uprawnienia do dokonywania szeregu czynności egzekucyjnych. Prowadzi egzekucje na wniosek wierzyciela i na podstawie oryginału tytułu wykonawczego, który najczęściej stanowi wyrok lub nakaz sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności może określać, że tytuł wykonawczy nadaje się do egzekucji w ograniczonym zakresie, a nie w całości.
  Komornik
 • Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

  Zamówienia publiczne
  Krzysztof Hodt
  Przypadek odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania.
 • Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie poprzez dodanie kilku odrębnych pozycji.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.