Partnerzy serwisu:
Plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie poprzez dodanie kilku odrębnych pozycji.

Pytanie

Jako samorządowa osoba prawna ogłosiliśmy plan postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 130 000. Jedna z pozycji to „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania..." dostawa w trybie – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Moje pytanie: Czy na tej jednej pozycji może być więcej niż jedno postępowanie, które kwotowo jest sumą wskazaną w planie postępowań, dla przykładu: ogłaszamy jedno postępowania w II kwartale zakupując potrzebne aktualnie sprzęty komputerowe, a w kolejnym kwartale ogłaszamy nowy przetarg pod tą samą nazwą tylko z innym numerem referencyjnym? Czy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie komputerowe które posiadają inny numer CPV w ogóle powinniśmy łączyć dla sumowania go przy rozeznaniu rynku dla sprawdzenia czy przekraczamy kwotę 130 000 zł? Dziękuję z góry za odpowiedzi

Odpowiedź

W mojej ocenie, plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie poprzez dodanie kilku odrębnych pozycji.

Kod CPV nie przesądza o podobieństwie dostaw. W mojej ocenie, sprzęt komputerowy podlega łącznemu szacowaniu wraz z typowym oprogramowaniem biurowym, albowiem zakupy te łączy tożsamość przeznaczenia. Inaczej będzie w przypadku specjalistycznego oprogramowania, które może funkcjonować odrębnie od sprzętu komputerowego.

Wyjaśnienie

Problematyka planu postępowań została uregulowana w art. 23 ustawy Pzp. Zwracam uwagę na to, że obowiązkiem planowania w sposób opisany w ustawie, objęte są postępowania, nie zaś zamówienia.

Zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy Pzp, postępowaniu o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. Tym samym, planem powinny być objęte postępowania zaplanowane przez zamawiającego. Jeżeli zatem, zamawiający planuje podział zamówienia na części, z tym, że:

* będzie je procedował w ramach jednego postępowania – wystarczająca jest jedna pozycja w planie;

* będzie je procedował w ramach odrębnych postępowań – plan obejmuje tyle pozycji, ile przewidzianych jest postępowań.

Kwestię szacowania dostaw reguluje art. 30 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że w przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Znaczenie słowa „podobne" zostało wyjaśnione w motywie 19 Dyrektywy klasycznej.I tak (…) do celów szacowania progów pojęcie podobnych dostaw należy rozumieć jako produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu – jak np. dostawy różnych rodzajów żywności lub różnych mebli biurowych. Zazwyczaj wykonawca działający w danym sektorze byłby zainteresowany dostawą takich artykułów jako części swojego normalnego asortymentu. Przy ocenie podobieństwa, pierwszorzędne znaczenie ma zatem przeznaczenie dostaw, nie zaś kwalifikacja według kodów CPV.

W mojej ocenie w przypadku komputerów oraz typowego oprogramowania biurowego, mamy do czynienia z dostawami podobnymi. Mają one bowiem to samo przeznaczenie i nie mogą funkcjonować niezależnie od siebie – umożliwiają wykonywanie typowej, biurowej pracy. Inaczej będzie w przypadku oprogramowania specjalistycznego o odmiennym przeznaczeniu.

Podstawa prawna

Art. 23, art. 30 ust. 2 ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r.. poz. 1710 ze zm.

* Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej.