Partnerzy serwisu:
Skorzystanie z zakresu zawartej już umowy na przewóz osób jest - w opisanym przypadku - kwestią organizacyjną zamawiającego.

Pytanie

W styczniu br. przeprowadzony został przetarg w trybie art. 275 pkt 1 dotyczący usługi transportowej dla Centrum Kultury w 2023 r. (przewóz osób) i została zawarta umowa z wykonawcą. Instytucja otrzymała również dotację na organizację wyjazdu dla grupy seniorów w kwocie 120 000 zł brutto. Kwota nie przekracza 130 000 zł netto, więc nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Pytanie brzmi: czy przygotowując zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu seniorów można zawrzeć w przedmiocie zamówienia transport na miejsce docelowe i podczas pobytu, tym samym zlecając go wykonawcy, który zorganizuje całościowo wyjazd tj. innemu niż mamy zawartą umowę na przewóz osób? Czy powinniśmy jednak zorganizować transport we własnym zakresie, z firmą, z którą mamy podpisaną umowę, a zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przygotować bez transportu?

Odpowiedź

W mojej ocenie, skorzystanie z zakresu zawartej już umowy na przewóz osób jest w opisanym przypadku kwestią organizacyjną zamawiającego. Ponieważ zawarta umowa obejmuje zakres potrzebny do realizacji wyjazdu seniorów zamawiający według własnego uznania może z niej skorzystać lub nie, jeżeli np. organizacyjnie utrudni to realizację tego zadania, lub wyczerpie zbyt szybko zakres zawartej umowy.

Wyjaśnienia

Biorąc pod uwagę zasady planowania i szacowania wartości zamówień wyrażone w Prawie zamówień publicznych (Pzp), gdy w momencie planowania lub wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zamawiający nie posiadał wiedzy o potrzebie udzielenia zamówienia w tożsamym zakresie, tj. potrzeba taka pojawia się w późniejszym czasie, zamówienie może być traktowane, jako odrębne. Tryb udzielenia takiego zamówienia uzależniony będzie od jego wartości.

W mojej ocenie, jeżeli zamawiający nie przewidywał, ponieważ nie miał możliwości przewidzieć w zakresie zamówienia udzielonego w styczniu, przewozu osób podczas organizacji wyjazdu seniorów, może przeprowadzić zapytanie ofertowe, jako odrębne postępowanie na kompleksową organizację wyjazdu seniorów wraz z ich przewozem. W przypadku tym, nie ma również obowiązku szacować wartości transportu łącznie z wcześniej udzielonym zamówieniem na tożsamy zakres.

Jak wynika z przekazanych informacji, istniejąca umowa na usługi transportowe, również może obsłużyć ten wyjazd. Jeżeli więc, jest to korzystne (np. cenowo, organizacyjnie), a jej wartość i zakres są wystarczające, tj. umowa nie zostanie przedwcześnie wyczerpana, co do wartości lub ilości świadczeń z niej wynikających, zamawiający może z niej skorzystać, a postępowanie na zorganizowanie wyjazdu przygotować bez transportu.

Oba rozwiązania nie przeczą ustawie Pzp.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

* Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce