Partnerzy serwisu:
Jednym z najbardziej dolegliwych dla dłużnika sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości może być wszczęta jedynie na wniosek wierzyciela. Komornik nie może prowadzić egzekucji z urzędu.

Egzekucja z nieruchomości – kiedy może być wszczęta?

Szczególnym rodzajem nieruchomości jest lokal mieszkalny. Komornik nie może sprzedać każdego lokalu mieszkalnego. Ograniczeniem co do sprzedaży jest wysokość egzekwowanej należności głównej w powiązaniu z sumą oszacowania lokalu mieszkalnego.

Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.

Lokal mieszkalny jako przedmiot egzekucji

Przez pojęcie lokalu mieszkalnego należy rozumieć każdy lokal mieszkalny, co do którego może być prowadzona egzekucja z nieruchomości, może to być: wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny stanowiący nieruchomość lokalową oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kiedy można wyznaczyć licytację lokalu mieszkalnego?

Można wyznaczyć licytację lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej (roszczenia głównego bez odsetek i kosztów) stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania nieruchomości (lokalu mieszkalnego).

Licytacja mieszkania a kilku wierzycieli

Inny sposób liczenia należności głównej występuje w sytuacji, w której egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli. Wtedy łączna wysokość egzekwowanych należności głównych wszystkich wierzycieli, którzy prowadzą egzekucję, musi stanowić co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania nieruchomości (lokalu mieszkalnego). Dodatkowy warunek, który musi zostać spełniony, to wszyscy wierzyciele muszą złożyć wniosek o wyznaczenie licytacji lub tylu wierzycieli by łączna wysokość należność głównych tych wierzycieli osiągnęła co najmniej jedną dwudziestą sumy oszacowania.

Wyjątki od zasad wyznaczania licytacji lokalu mieszkalnego

Od wyżej wskazanych zasad wyznaczania licytacji lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem wysokości egzekwowanej należności głównej oraz sumy oszacowania nieruchomości, przewidziane są wyjątki. Licytację lokalu mieszkalnego można wyznaczyć w następujących sytuacjach:

* jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa,

* wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym,

* zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik,

Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika.