Partnerzy serwisu:
W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Pytanie

W postępowaniu oferty dwóch różnych Wykonawców są zwolnione ze stosowania stawki podatku VAT, tzn. kwota oferty netto równa się kwocie brutto. Jak w takiej sytuacji zamawiający powinien porównać oferty innych wykonawców ze stawką 23% w postępowaniu w kryterium cena i przyznać punkty, skoro punkty przyznawane są do kwot brutto? Czy doliczyć 23% tak, aby oferty były „porównywalne" a i tak późniejsze rozliczenie nastąpi w netto?

Odpowiedź

W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) sprawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Jeśli zamawiający ma wątpliwości co do tego, czy wykonawcy w sposób prawidłowy wskazali informacje dotyczące stawki podatku VAT, powinien wezwać ich do wyjaśnień.

Zgodnie z orzecznictwem KIO w celu porównania ofert w postępowaniu, Zamawiający winien brać pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych środków, a więc kwotę zawierającą podatek od towarów i usług. Jeśli więc złożono oferty, których wybór będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Jeśli natomiast nie mamy tutaj do czynienia z tzw. odwróconym VAT-em wówczas do oceny ofert przyjmuje się taką wartość jaka faktycznie będzie obciążać zamawiającego, cena netto stanowi wówczas cenę brutto.

ORZECZENIE

W wyroku KIO z 17 października 2022 (sygn. akt KIO 2584/22) Izba zgodziła się z następującym stanowiskiem odwołującego „Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku określenia i nie określenia stawki podatku VAT w SWZ – Zamawiający jest zobowiązany do ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dokonania oceny ofert z uwzględnieniem stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi. Uznanie błędnej stawki podatku od towarów usług za błąd w obliczeniu ceny chroni zasadę uczciwej konkurencji, gdyż wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie powinni konkurować ze sobą przez zaniżenie stawek podatkowych. Posługiwanie się niższą, niż wynikająca z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stawką podatku od towarów i usług, godzi w zasady wynikające z art. 16 pkt 1) PZP i zmniejsza należne wpływy do budżetu Państwa".

Izba potwierdza zatem, że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) sprawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Można zatem wnioskować, iż zdaniem Izby oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem właściwej dla danego wykonawcy stawki podatku VAT. 

Podstawa prawna

Art. 223 ust. 1, art. 225, art. 16 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

* Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.