Partnerzy serwisu:
Przepisy regulujące tryb podstawowy zostały umiejscowione w dziale - Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w art. 275-296

Pytanie

Jakie są „za" i „przeciw" prowadzenia postępowania w trybie podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp? Czy istnieje jakieś zagrożenie dla zamawiającego z prowadzenia postępowania w tym trybie? Dlaczego tak mało zamawiających decyduje się na prowadzenia postępowań w trybie podstawowym z negocjacjami?

Odpowiedź

Tryb podstawowy w wersji 2 (z możliwością negocjacji) można stosować zamiennie z trybem podstawowym w wersji 1 (bez negocjacji). Z tego powodu, te dwa tryby można ze sobą zestawiać celem ich porównania. Jestem zwolenniczką wersji 2 trybu podstawowego i w mojej ocenie, poza obowiązkiem uwzględnienia w treści SWZ kilku dodatkowych informacji, trudno jest wskazać jakiekolwiek argumenty przeciw jego stosowaniu przez zamawiających. Podstawowym argumentem za jest możliwość negocjowania treści ofert, głównie ceny, co w sposób oczywisty zmniejsza szansę zaistnienia przesłanki unieważnienia postępowania z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. W mojej ocenie, podstawowym powodem braku zainteresowania zamawiających stosowaniem trybu podstawowego w wersji 2 jest swego rodzaju „strach przed nieznanym" i wątpliwości interpretacyjne, jakie mogą pojawić się w następstwie decyzji o żądaniu ofert dodatkowych.

Przepisy regulujące tryb podstawowy zostały umiejscowione w dziale – Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w art. 275-296. Ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia w trybie podstawowym aż w trzech wersjach: bez negocjacji, z możliwością przeprowadzenia negocjacji oraz z negocjacjami, z tym, że wybór stosownego wariantu spoczywa na zamawiającym i musi zostać dokonany przed wszczęciem postępowania.

Większość zamawiających, jak zakładam, „z obawy przed nieznanym", dokonuje przy zastosowaniu wariantu trybu podstawowego najbardziej zbliżonego do przetargu nieograniczonego tj. w wariancie bez negocjacji. Niewielu zamawiających zdaje sobie jednak sprawę z tego, że wariant 2 trybu podstawowego, niewiele różni się w zakresie wymogów proceduralnych, jego stosowanie nie jest skomplikowane, a może okazać się bardziej efektywnym instrumentem zakupowym.

Ważne! Tryb podstawowy w wersji 2 można zestawić z trybem podstawowym w wersji 1. Nie jest jednak możliwe zestawienie go z trybem podstawowym w wersji 3, który stanowi odpowiednik negocjacji z ogłoszeniem.

Negocjacje co do poszczególnych elementów oferty

Zarówno wariant 1 jak i 2 wymagają od zamawiającego znajomości przedmiotu zamówienia i możliwości skonstruowania precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. W obu przypadkach w toku przygotowania postępowania, sporządzany jest SWZ, tj. ostateczny dokument zamówienia. Warianty te różnią się między sobą w zasadzie tylko tym, że w wariancie 1 na pewno nie dojdzie do negocjacji, a w wariancie 2 – jeżeli zamawiający uzna to za stosowne, będzie mógł negocjować wyłącznie te elementy treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, W obu przypadkach niedopuszczalne jest jednak negocjowanie warunków zamówienia i ingerencja w opis oraz wymogi objęte postanowieniami SWZ.

Różnica w dopuszczeniu negocjacji, skutkuje obowiązkiem uwzględnienia tego w treści SWZ. Tym samym, w treści SWZ, w 2 wariancie trybu podstawowego, należy określić:

* możliwość przeprowadzenia negocjacji,

* opis sposobu ograniczenia liczby wykonawców (odsyłam do art. 281 ust. 3 oraz art. 288 ustawy Pzp) – ograniczenie nie jest obowiązkowe.

* praktykuje się również wskazanie w SWZ kryteriów oceny ofert w ramach, których zamawiający może prowadzić negocjacje, niemniej, nie jest to obowiązek zamawiającego. Kryteria te zostaną bowiem wskazane w zaproszeniu do negocjacji i nie mogą być inne niż te, wskazane w SWZ jako właściwe do oceny ofert.

Decyzja o przeprowadzeniu negocjacji należy do zamawiającego

Jeżeli zamawiający dopuści negocjacje (wybierze wersję 2 trybu podstawowego), podejmie decyzję o zasadności ich przeprowadzenia dopiero po tym, jak dokona badania ofert. Tym samym zastrzeżenie negocjacji należy traktować jako swego rodzaju „zabezpieczenie się na wypadek" braku możliwości dokonania wyboru oferty na podstawie ich treści w kształcie złożonym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Wykonawcy nie mają prawa żądać przeprowadzenia negocjacji, albowiem decyzja o nich, leży w gestii zamawiającego. Postępowanie może zostać zakończone bez negocjacji i wówczas, niczym się nie różni od postępowania przeprowadzonego zgodnie z wariantem 1.

Jeżeli zamawiający podejmie decyzję o negocjacjach, będzie zobowiązany do podjęcia kilku dodatkowych czynności:

* kwalifikacji wykonawców do negocjacji – tylko jeżeli zastrzeżono ograniczenie liczby wykonawców,

* przekazania wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacji, o której mowa w art. 287 ust. 3 ustawy Pzp.

* zaproszenia wykonawców do negocjacji (treść zaproszenia do negocjacji musi spełniać warunki wskazane w art. 289 ust. 5 ustawy Pzp), oraz przeprowadzenia negocjacji,

* zaproszenia wykonawców do złożenia ofert dodatkowych i ich zbadania na zasadach opisanych w art. 294 i 296 ustawy Pzp.

Podstawa prawna 

Art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.).

* Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej

 • Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Anna Kaźmierczak
  W orzecznictwie KIO wskazuje się że oceny ofert należy dokonać z uwzględnieniem prawidłowej i zgodnej z prawem w danym momencie, stawki podatku VAT. Ocena ofert z uwzględnieniem zaniżonej stawki podatku VAT (czyli nieprawidłowo ustalonej) prawia, że takie oferty są bardziej konkurencyjne, a to z kolei narusza zasadę uczciwej konkurencji.
 • Jakie długi egzekwuje komornik?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest organem władzy publicznej, organem egzekucyjnym. Powierzono mu wykonywanie przede wszystkim czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
  Komornik